SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Marketing polityczny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Marketing polityczny
Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-MP 5-Ć-S14_pNadGen0HDVN
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Lilla Młodzik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie ukazać miejsce kultury w życiu społecznym i przygotować do uczestnictwa w życiu kulturalnym, przedstawiając główne epoki historyczne, nurty i różnorodność w kulturze oraz wskazać na historyczne inspiracje w kulturze współczesnej. 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 1. Pojęcie marketingu politycznego
 2. Wprowadzenie do problemu strategii wyborczych
 3. Wprowadzenie do problemu kampanii wyborczych
 4. Kampanie wyborcze: analiza konkretnych przypadków (I)
 5. Kampanie wyborcze: analiza konkretnych przypadków (II)
 6. Typy wizerunków lidera politycznego
 7. Analiza liderów politycznych w polskich kampaniach wyborczych
 8. Pojęcie reklamy negatywnej
 9. Reklama negatywna w polskich i amerykańskich kampaniach wyborczych (I)
 10. Reklama negatywna w polskich i amerykańskich kampaniach wyborczych (II)
 11. Retoryka a marketing wyborczy
 12. Kolory i symbole w marketingu wyborczym
 13. Telewizja a marketing wyborczy
 14. Nowe mass media (internet, telefonia komórkowa) w marketingu wyborczym

Metody kształcenia

Praca z tekstem, „burza mózgów”, analiza krytyczna źródeł

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwium ustnego, tj. udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 3 pytania (80% wartości oceny końcowej) oraz aktywne uczestniczenie w zajęciach (20%). 

Literatura podstawowa

 1. Szcudlińska-Kanoś A., Marketing polityczny w regionie, Kraków 2011
 2. Dobek-Ostrowska B., Majdecka K. (red.) Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce, Wrocław 2011
 3. Garlicki J. (red.), Studia podyplomowe. Strategie i mechanizmy marketingu politycznego. Warszawa 2010
 4. Dobek-Ostrowska B., Porozumienie czy konflikt, Warszawa - Bielsko Biała 2009
 5. Dolińska D., Społeczny wizerunek partii politycznych, Toruń 2009
 6. Giryn M.I., Specyfika polskich kampanii wyborczych na przykładzie kampanii parlamentarnej 2005 roku. Toruń 2009
 7. Jabloński A.W., Sobkowiak L. (red.) Marketing polityczny w teorii i praktyce.Wrocław 2009
 8. Olczyk T., Politrozrywka i popperswazja. Reklama polityczna w polskich kampaniach wyborczych XXI wieku. Warszawa 2009
 9. Sokołowski M. (red.), Za kulisami spektaklu. Medialne wizerunki polityki. Toruń 2009
 10. Cichosz M., Wizerunek lidera politycznego. W: Jeziński, M. (red.), Marketing polityczny. W poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu. Toruń 2005. ss.78-94
 11. Cwalina W., Polityczna reklama negatywna. W: Jeziński, M. (red.), Marketing polityczny. W poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu. Toruń 2005. ss.111-152
 12. Jeziński M., Marketing w politycznym zwierciadle. W: Jeziński, M. (red.), Marketing polityczny. W poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu. Toruń 2005. ss. 8-34
 13. Kanabaj M., Sojusz Lewicy Demokratycznej w kampani wyborczej przed wyborami parlamentarnymi 2001 roku. W: Jeziński, M. (red.), Marketing polityczny. W poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu. Toruń 2005. ss. 319-343
 14. Giereło-Klimaszewska K., Rola telewizji w kształtowaniu wizerunku politycznego. Studium mediatyzacji polityki na przykładzie wyborów prezydenckich w Polsce. Toruń 2008
 15. Gierula M., Władza.Media.Polityka. Katowice 2006
 16. Jeziński M. (red.), Wybory Parlamentarne 2005. Analiza marketingowa. Toruń 2006
 17. Dobek-Ostrowska B., Kampania wyborcze: marketingowe aspekty komunikowania politycznego. Wrocław 2005
 18. Michalczyk S., Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu. Katowice 2005
 19. Szalkiewicz W.K., Sztuka wojny politycznej. Kampania roku 2005 – praktyka, Sun Tzu – teoria. Olsztyn 2005
 20. Kula H.M., Propaganda współczesna. Istota – właściwości. Toruń 2004

Literatura uzupełniająca

 1. Trzeciak S., Marketing polityczny w Internecie, Warszawa 2010
 2. Kolenda-Zalewska K., Olejnik M., Chachołek S., Gałązka W., Mleczko A., Skała M., Szalkiewicz W.K., Zakowski J., Ten wredny PR 2009. Jak Public Relations zmieniło Polskę. Gliwice 2009
 3. Sears D.O., Huddy L., Jervis R. (red.), Psychologia polityczna. Kraków 2008
 4. Beck G., Zakazana retoryka. Podręcznik manipulacji. Gliwice 2007
 5. Keeplinger H.M., Demontaż polityki w spoleczeństwie informacyjnym. Kraków 2007
 6. Szalkiewicz W.K., Słownik polityczny IV RP. Wrocław 2007
 7. Kochan M., Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach. Kraków 2006
 8. Piasecki A.K., Model przywództwa. Wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy. Kraków 2006
 9. Szalkiewicz W.K., Kandytat. Jak wygrać wybory. Bydgoszcz-Olsztyn 2006
 10. Batko A. Sztuka perswazji czyli język wpływu i manipulacji. Gliwice 2005
 11. Brzeziński T., Michalak B. Kolor i symbol jako wizualne środki emocjonalnego oddziaływania w polityce. W: Jeziński, M. (red.), Marketing polityczny. W poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu. Toruń 2005. ss.167-197
 12. Rusinek M., Załazińska A., Retoryka podręczna czyli jak wnikliwie słuchać i przekonywująco mówić. Kraków 2005
 13. Gałązka W., Krywicki A., Nie wsytarczy być… czyli od zera do lidera. Wrocław 2004
 14. Sun Tzu, Sun Pin, Sztuka wojny. Gliwice 2004
 15. Pratkanis A., Aronson E., Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień. Warszawa 2003\

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Anita Famuła-Jurczak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-04-2021 15:01)