SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Statystyka i demografia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Statystyka i demografia
Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-SD- 5 Ć-S14_pNadGen08DG5
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Hanna Kurowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie zasad planowania i prowadzenia badań statystycznych oraz demograficznych, zdobycie umiejętności analizowania wyników badań statystycznych. 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Pojęcie i istota metod statystycznych. Rola statystyki. 2. Metody i rodzaje badań statystycznych. 3. Projektowanie badania statystycznego. 4. Analiza struktury i dynamiki zjawiska. 5. Opracowanie i prezentacja materiału statystycznego a interpretacja w zakresie różnic kulturowych. 6. Podsumowanie wiedzy z zakresu statystyki. 7. Podstawowe zagadnienia demografii. 8. Demografia społeczna (interkulturowa). 9. Źródła danych o ludności. 10. Ruch naturalny i wędrówkowy. 11. Współczesne teorie demograficzne. 12. Zmiany w strukturze demograficznej ludności. 13. Sytuacja demograficzna Polski na tle krajów Unii Europejskiej. 14. Podsumowanie wiedzy z zakresu demografii.

Metody kształcenia

Praca indywidualna studenta z tekstem źródłowym, dyskusja, burza mózgów, rozwiązywanie zadań, prezentacja multimedialna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch pisemnych sprawdzianów z zakresu statystyki i demografii. Ocena końcowa z przedmiotu jest ustalona jako średnia arytmetyczna zaliczonych sprawdzianów (po 40%) oraz aktywności na zajęciach (20% wartości oceny końcowej).

Literatura podstawowa

 1. Augustyniak H., Statystyka opisowa z elementami demografii, Poznań 1999.
 2. Gonick L., Smith W., Statystyka. Przewodnik mocno ilustrowany, Warszawa 2011.
 3. Okólski M., Demografia. Podstawowe pojęcia procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Warszawa 2005. 
 4. Okólski M., Fihel A., Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Warszawa 2012.
 5. Wieczorkowska G., Wierzbiński J., Statystyka. Od teorii do praktyki, Warszawa 2011.

 

Literatura uzupełniająca

 1. Castles S., Miller M. J., Migracje we współczesnym świecie, Warszawa 2012. 
 2. Gawryszewski A., Ludność Polski w XX wieku, Warszawa 2005.
 3. Jakość i warunki życia a procesy demograficzne w Europie Środkowej w czasach nowożytnych, red. H. Kurowska, D. Szaban, Zielona Góra 2013.
 4. Migracje: dzieje, typologia definicje, red. A. Furdal, W. Wysoczański, Wrocław 2006.
 5. Ochocki A., Ludność świata. Powinność i kapitał, Warszawa 2010.
 6. Okólski M., Demografia zmiany społecznej, Warszawa 2004.
 7. Podstawy statystyki. Podręcznik, red. W. Starzyńska, Warszawa 2009.
 8. Procesy demograficzne i metody ich analizy, red. J. Kurkiewicz, Kraków 2010.
 9. Przemiany demograficzne Europy Środkowej w czasach nowożytnych, red. H. Kurowska, Zielona Góra 2010.
 10. Społeczno-gospodarcze uwarunkowania i konsekwencje wydłużania życia ludzkiego w Europie Środkowej w czasach nowożytnych, red. H. Kurowska, Zielona Góra 2011.
 11. Stola D., Kraj bez wyjścia. Migracje z Polski 1949-1989, Warszawa 2010.

Strona „Biuletynu Migracyjnego” https://sites.google.com/site/biulletynmigracyjny/

„Studia Demograficzne” http://www.sd.pan.pl/index.php/pl/biece-wydania

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Hanna Kurowska (ostatnia modyfikacja: 23-04-2021 19:48)