SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Organizacja i zarządzanie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Organizacja i zarządzanie
Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-OZ 5-Ć-S14_pNadGen1OEKS
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Lilla Młodzik, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie podstaw  teoretycznych i praktycznych z zakresu zarządzania organizacją i pracy menedżera, zapoznanie z czynnikami wpływającymi na skuteczność zarządzania  niezbędnymi do diagnozowania i analizowania problemów społecznych we współczesnych organizacjach.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Istota organizacji.

2. Funkcje  i obszary zarządzania

3.  Budowa struktur organizacyjnych.

4. Strategia organizacji.

5. Umiejętności menedżera.

6. Skuteczne motywowanie pracowników.

7. Przywództwo w organizacjach, zachowania na tle relacji władzy.

8. Zarządzanie zasobami ludzkimi.

 9. Proces komunikowania się, jego komponenty, modele.

10. Komunikowanie się werbalne i niewerbalne,  komunikowanie się pisemne i publiczne, bariery komunikowania się i ich  przezwyciężanie. 

11. Zarządzanie przez cele.

12. Nowoczesne metody zarządzania, metafory organizacyjne.

13. Zarządzanie wiedzą – organizacja ucząca się.

14.  Zarządzanie przez kulturę organizacyjną.

Metody kształcenia

Dyskusja panelowa,  analiza przypadków - case study, indywidualne projekty – modele organizacyjne. Efekty kształcenia I metody Weryfikacji osiągania efektów kształcenia:

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie testu końcowego (60% wartości oceny końcowej) oraz aktywne uczestniczenie w zajęciach (40%). 

Literatura podstawowa

1.

 1. Masłyk –Musiał E. (1999), Społeczeństwo i organizacje, Lublin.
 2. Stankiewicz J. (1999), Komunikowanie się w organizacji, Wrocław.
 3. Cox Ch. (2000), Organizacje a aspekt psychologiczny, Warszawa.
 4. Łucewicz J. (2001), Organizacyjne zachowania człowieka, Wrocław.
 5. Morgan G. (2001), Obrazy organizacji, Warszawa.
 6. Robbins S. P. (2002), Zachowania w organizacji, Warszawa.
 7. Morgan G. (2003), Wyobraźnia organizacyjna, Warszawa.
 8. Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne, W-wa.
 9. Ledzion J. P., Stankiewicz-Mróz A. (2005), Wprowadzenie do organizacji i zarządzania, Warszawa
 10.  Griffin R. W. (2006), Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa.
 11. Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem (2006), red. Nieżurawski L., Olsztyn
 12. Zarządzanie. Teoria i praktyka (2007), red. Koźmiński A., Piotrowski W., Warszawa.
 13. Filipowicz G. (2008), Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników, W-wa.
 14. Sokołowska S. (2009), Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne, Opole.
 15. Fołtyn H (2009), Praca współczesnych menedżerów, W-wa.
 16. Nowe kierunki w zarządzaniu (2010), red. M. Kostera, W-wa.
 17. Zarządzanie (2010), red. M. Kugiel, W-wa.
 18. Krool R. (2011), Standardy kierowania zespołem, Wrocław.
 19. Szaban J. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej, W-wa.

Literatura uzupełniająca

 1. Kotnis-Górka E., Wysocki M. (2001), Organizacje pozarządowe. Zarządzanie, kreowanie wizerunku i współpraca z mediami w III sektorze, W-wa.
 2. Morgan G. (2002), Obrazy organizacji, W-wa.
 3. Borkowski J. (2003), Socjologia i psychologia społeczna, Pułtusk.
 4. Robbins S. P. (2003), Zachowania w organizacji, W-wa.
 5. Gros U. (2003), Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, W-wa.
 6. Rostkowski T. (2004), Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, W-wa.
 7. Przybyszewski R. (2004), Polityka kadrowa w procesie humanizacji stosunków pracy, Olsztyn.
 8. Bochniarz P. (2005), Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, W-wa.
 9. Problemy społeczne we współczesnych organizacjach (2005), red. Markiewicz K., Wawer M., W-wa.
 10. Terelak J. (2005), Psychologia organizacji i zarządzania, W-wa.
 11. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość (2006), red. Borkowska S., W-wa.
 12. Oleksyn T. (2006), Zarządzanie kompetencjami, teoria i praktyka, Kraków.
 13. Zbiegiem-Maciąg L. (2006), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem.
 14. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji (2007), red. Król H., Ludwiczyński A., W-wa.
 15. Winkler R. (2008), Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, W-wa.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anita Famuła-Jurczak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-04-2021 15:01)