SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Studia strategiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Studia strategiczne
Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-SS 6-K-S14_pNadGen2FF2D
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Aleksandra Kruk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Przedmiot stawia sobie za cel ukazanie analizy strategicznej rozumianej jako subdyscypliny nauk politycznych zajmującej się badaniem relacji między siłą zbrojną, koncepcjami jej użycia a polityką zagraniczną i postawionymi przed nią zadaniami i celami.    

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Pojęcie strategii – przedmiot badawczy Studiów Strategicznych; 2. Dylemat bezpieczeństwa państwa; 3.  Dylemat potęgi; 4. Soft Power i Hard Power; 5. Konflikt międzynarodowy i jego poziomy; 6. Wojna jako zjawisko politologiczne (Polemologia); 6. Suwerenność państwa i jej ograniczenia w dobie globalizacji stosunków międzynarodowych; 7.  Państwa dysfunkcyjne w środowisku międzynarodowym; 8. Parapaństwa; 9. Interwencja humanitarna; 10. Operacje pokojowe; 11. Prywatyzacja konfliktów zbrojnych; 12. Problemy strategii w dobie globalizacji; 13. Przyszłość Studiów Strategicznych. 

Metody kształcenia

1. Wykład konwersatoryjny; 2. Klasyczna metoda problemowa; 3. Gry decyzyjne; 4. Metoda sytuacyjna. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

1. Zaliczenie zestawu lektur (50%); 2. Kolokwium zaliczeniowe (50%)

Literatura podstawowa

 

Baylis J. i in., Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, Kraków 2009

Koziej S., Rozważania o bezpieczeństwie narodowym Polski w latach 2010-2015 w wystąpieniach i referatach szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2016

Kuźniar R., Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Warszawa 2005.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej 2020

Strategia Polskiej Polityki Zagranicznej 2017-2021

Zięba R. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Warszawa 2018

 

Literatura uzupełniająca

Antczak -Barzan A, Śliwa Z. , Zaniewski R., Wojna w XXI wieku. Początki wojny "trzeciej fali", Warszawa 2016

Balcerowicz B., Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006

Ciechanowski G., Polskie Kontyngenty Wojskowe w operacjach wojskowych 1990-1999, Toruń 2010

Danielewicz K., Terroryzm w Afryce.Geneza oraz przebieg konfliktu w Mali w latach 2012-2014, Oświęcim 2016

Clausewitz C., O wojnie, Lublin 1995

Fryc M., Sztuka zwycieżania. Strategia tworzenia i wykorzystania asymetrycznej przewagi, Warszawa 2019

Jarmoszko S. , Militarne dziedzictwo a współczesne aplikacje strategii, Toruń 2015

Klosowicz R., Konteksty dysfunkcjonalności państw Afryki Subsaharyjskiej, Kraków 2017

Ćwieluch J. , Generałowie. Niewygodna armia o polskiej armii, Warszawa 2017

Gnesotto N., Przyszłość Europy strategicznej, Warszawa  2012

Koziej S., Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Toruń 2006.

Kuźniar R., Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Warszawa 2005.

Koziej S., Teoria sztuki wojennej, Warszawa 1993

Nye J. Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009

Pichon F., Syria. Porażka strategii Zachodu, Warszawa 2015

Skrzypczak W., Żemła E., Jesteśmy na progu wojny, Warszawa 2018

Sun Tzu, Sztuka wojny, Warszawa 1994

Walzer M. Spór o wojnę, Warszawa 2006

Wróblewski R., Wprowadzenie do nauk o bezpieczeństwie, Siedlce 2017

Żuk P, Żuk P., O kulturze strachu i przemyśle bezpieczeństwa, Warszawa 2015

Polska Zbrojna

Przegląd Strategiczny

Rocznik Strategiczny

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Aleksandra Kruk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 04-05-2021 11:29)