SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-BNM-W-S16_pNadGenV47AP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Piotr Kwiatkiewicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przybliżenie podstawowej problematyki z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Analiza detereminantów bezpieczeństwa narodowego

Analiza determinatów bezpieczeństwa międzynarodowego

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem narodowym: bezpieczeństwo militarne, obronność, bezpieczeństwo gospodarcze (z wydzieloną problematyką z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, socjalnego, ekologii etc.) oraz międzynarodowym: geopolityczne uwarunkowania polityki międzynarodowej, udział i pozycja państwa w strukturach i organizacjach międzynarodowych, główne kierunki polityki zagranicznej, pakty wojskowe.

Metody kształcenia

wykład konwersatoryjny, dyskusja, znajomość lektur, analiza tekstów

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach, udział w dyskusji (20%), aktywność (20%), egzamin (20%), kolokwium (20%), przygotowanie prezentacji i analiza tekstu (20%)

Literatura podstawowa

  1. J. Stańczyk, Formułowanie kategorii pojęciowej Bezpieczeństwa, Poznań 2017
  2. J. Maj, Nowe aspekty sztuki wojennej XXI wieku, Poznań 2017
  3. G. Bush, B. Scowcroft, Świat przekształcony, Warszawa 2000
  4. J. Potulski, Geopolityka w świecie ponowoczesnym, Częstochowa 2010
  5. M. Sułek, Potęga państw, Warszawa 2013 lub  M. Sułek, Symulacje i prognozowanie międzynarodowe, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca

  1. B. Simms, Taniec mocarstw, Poznań 2015
  2. Z. Lach, J. Skrzyp, Geopolityka i geostrategia, Warszawa 2007
  3. P. Kennedy, Mocarstwa świata: Narodziny, rozkwit, upadek, Warszawa 1994 lub inne wydanie

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Tytus Jaskułowski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 18-05-2021 11:16)