SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia wojska i wojskowości - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia wojska i wojskowości
Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-HWW-Ć-S16_pNadGenGAXFU
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celami przedmiotu są:

- zapoznanie studentów z podstawową problematyką z zakresu historii wojen i wojskowości, zarówno w zakresie badań nad historią Polski, jak i historią powszechną

- zapoznanie studentów z podstawową terminologią dotyczącą konfliktów zbrojnych oraz dziejów wojska

- ukształtowanie u studentów podejścia interdyscyplinarnego – poprzez analizę zjawisk społecznych, ekonomicznych, kulturowych, czy też demograficznych związanych z wojną.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu historii powszechnej i Polski oraz stosunków międzynarodowych.

Zakres tematyczny

1. Historia militarna.

2. Wiedza o sztuce i nauce wojennej.

3. Sztuka wojenna i strategia działania wojska.

4. Sztuka operacyjna i taktyka wojenna.

5. Historia wojen.

6. Rodzaje konfliktów zbrojnych na przestrzeni wieków.

7. Historia polskiej sztuki wojennej w ciągu wieków.

Metody kształcenia

Praca z tekstem, praca w grupach, dyskusja, przygotowanie prezentacji multimedialnej

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena aktywności na zajęciach, ocena pracy z tekstem, pracy w grupach, przygotowanie referatu w postaci prezentacji multimedialnej

Literatura podstawowa

1. J. Keegan, Historia wojen, Warszawa 1998.

2. J. Keegan, Oblicze bitwy. Studium nad bitwami pod Azincourt, Waterloo i nad Sommą, Oświęcim 2019.

3. D. Budacz, Antyczne formacje wojskowe, ich metody walki i rola na polu bitwy w wiekach IV p.n.e.-I n.e., Oświęcim 2012.

4. M. Cole, Legion kontra falanga. Epicka walka piechoty starożytnego świata, Poznań 2020.

5. Wojny Bizancjum. Strategia, taktyka, kampanie, Poznań 2019.

6. J. France, Sztuka wojenna Europy Zachodniej w epoce krucjat 1000-1300, Oświęcim 2019.

7. Z. Żygulski jun., Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu, Warszawa 1982.

8. P.H. Wilson, Wojna trzydziestoletnia 1618-1648. Tragedia Europy, Oświęcim 2017.

10. J.A. Lynn, Wojny Ludwika XIV 1667-1714, Oświęcim 2017.

11. Ch. Duffy, Armia Fryderyka Wielkiego, Oświęcim 2019.

12. J. Lynn, Bagnety republiki. Motywacja i taktyka rewolucyjnej Francji 1791-1794, Oświęcim 2016.

13. A. Beevor, Druga wojna światowa, Kraków 2013.

14. L. Wyszczelski, Historia myśli wojskowej, Warszawa 2000.

15. G. Parker, Historia sztuki wojennej. Od starożytności do czasów współczesnych, Warszawa 2008.

 

Literatura uzupełniająca

1. Ch. Oman, Sztuka wojenna w średniowieczu, t. I-III, Oświęcim 2018.
2. T. Srogosz, Życie codzienne żołnierzy armii koronnej i litewskiej w XVII wieku, Oświęcim 2018.
3. J. Wimmer, Wojsko Polskie w drugiej połowie XVII wieku, wyd. II posz., Oświęcim 2013.
4. R. Sikora, Husaria. Duma polskiego oręża, Kraków 2019.
5. Ch. Duffy, Wojna oblężnicza 1660-1789. Twierdze w epoce Vaubana i Fryderyka Wielkiego, Oświęcim 2017.
6. J. Colin, Piechota w XVIII wieku. Taktyka, Oświęcim 2015.
7. T. Ciesielski, Armia koronna w czasach Augusta III, Warszawa 2009.
8.F. Szabo, Wojna siedmioletnia w Europie 1756-1763, Oświęcim 2017.
9. G. Wawro, Wojna francusko-pruska. Niemieckie zwycięstwo nad Francją w latach 1870-1871, Oświęcim 2017.
10. J. Solarz, Doktryny militarne XX wieku, Kraków 2009.
11. S.G. Fritz, Ostkrieg. Wojna na wyniszczenie, Oświęcim 2018.
12. H. Stańczyk, S. Zwoliński, Wojsko Berlinga i Żymierskiego 1943-1945, Warszawa 2015.
13. M. Mazur, Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945-1956, Warszawa-Lublin 2019.

14. Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, pod red. P. Ostaszewskiego, Warszawa 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Olgierd Kiec, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-04-2021 11:37)