SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Siły zbrojne i służby bezpieczeństwa publicznego RP - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Siły zbrojne i służby bezpieczeństwa publicznego RP
Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-SSB-K-S16_pNadGenP08D9
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu Siły zbrojne i służby bezpieczeństwa publicznego RP jest zapoznanie studentów ze strukturą obronności państwa i zadaniami służb odpowiedzialnych za jego bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne, przedstawienie mechanizmów funkcjonowania instytucji publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa w okresie pokoju i wojny.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Zostaną omówione następujące zagadnienia:

 1. Cele i zadania sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wymagania wobec systemu obronnego państwa.
 3. Podsystem kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa.
 4. Współczesny charakter zagrożeń: konflikty asymetryczne.
 5. Struktura organizacyjna i uzbrojenie Sił Zbrojnych:
  1. Wojska Lądowe.
  2. Siły Powietrzne.
  3. Marynarka Wojenna.
  4. Wojska Specjalne.
  5. Żandarmeria Wojskowa.
  6. Siły podległe Inspektoratowi Wsparcia
 6. Misje i zadania Sił Zbrojnych RP.
 7. Narodowe Siły Rezerwowe – koncepcja, organizacja, struktura, zasady użycia oraz źródła finansowania.
 8. Transformacja Sił Zbrojnych RP.
 9. Cywilny nadzór nad siłami zbrojnymi.
 10. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne RP.
 11. Struktury organizacyjne Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędu Antykorupcyjnego i innych służb.
 12. Zadania niemilitarnych służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo RP.
 13. Zadania naczelnych organów państwa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny z dyskusją.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest aktywność na zajęciach (20% wartości końcowej) oraz zaliczenie kolokwium ustnego (80% wartości końcowej).

Literatura podstawowa

 1. Balcerowicz B., Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006.
 2. Foucault M, Bezpieczeństwo, terytorium, populacja, Warszawa 2010.
 3. Trejnis Z., Siły zbrojne w państwie demokratycznym i autorytarnym, Toruń 1997.
 4. Wojnarowski J., System obronności państwa, Warszawa 2005.
 5. Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem. Teoria, praktyka, dydaktyka, Warszawa, 2006.
 6. Czasopisma naukowe: "Zeszyty Naukowe AON", "Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego", "Bezpieczeństwo Narodowe", "Przegląd Strategiczny".

Literatura uzupełniająca

 1. Koziej S., Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Toruń 2006.
 2. Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Warszawa 2008.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Tytus Jaskułowski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 18-05-2021 11:22)