SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie bezpieczeństwem - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie bezpieczeństwem
Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-ZB-K-S16_pNadGen1IM17
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Adam Ilciów
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów problemem zarządzania bezpieczeństwem w warunkach stabilności państwa oraz w sytuacjach kryzysowych.

Wymagania wstępne

brak.

Zakres tematyczny

1) Zarządzanie – teorie, modele, strategie, planowanie, prognozowanie, symulowanie.

2) Bezpieczeństwo państwa – podstawowe kategorie, czynniki decydujące o bezpieczeństwie.

3) Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej – instytucje odpowiedzialne, założenia, strategie, ewolucja założeń, ewaluacja strategii, zmienność otoczenia międzynarodowego.

4) Rola i zadania administracji państwowej i samorządowej oraz podległych jednostek.

5) Zagrożenia zewnętrzne bezpieczeństwa państwa – terroryzm, kryzys, wojna.

6) Zapewnienie obronności Rzeczypospolitej Polskiej – potencjał dyplomatyczny, potencjał militarny, członkostwo w organizacjach międzynarodowych, umowy i traktaty międzynarodowe, udział wojska w misjach międzynarodowych.

7) Zagrożenia wewnętrzne bezpieczeństwa państwa – stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, stany wyjątkowe, stan wojenny.

8) Zagrożenia szczególne – przestępczość zorganizowana, cyberprzestępczość.

9) Zarządzanie kryzysowe – podstawowe kategorie, podmioty odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe na szczeblach samorządowch i krajowym, sztaby kryzysowe, plany reagowania kryzysowego.

10) Służby i jednostki odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego państwa – wojsko, policja, straż pożarna, służby specjalne, służby specjalnego przeznaczenia.

11) Analiza i ocena ryzyka wystąpienia zagrożenia – schematy, narzędzia, procedury, środki, oprogramowanie, zasoby.

12) Systemy bezpieczeństwa w wybranych dziedzinach wobec zagrożeń bezpieczeństwa informacyjnego, bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa ekologicznego, bezpieczeństwa społecznego, bezpieczeństwa żywności, bezpieczeństwa infrastruktury.

Metody kształcenia

Praca z tekstem, praca w grupach, dyskusja, prezentacja modeli bezpieczeństwa w ramach polityki publicznej państwa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach (50%) oraz zdanie kolokwium (50%).

Literatura podstawowa

Augustyn S., Praca menedżera programów kryzysowych w fazach zapobiegania i przygotowania, AON, Warszawa 1998

Bączek P., Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo Państwa Polskiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005.

Bugdol M., Jedynak P., Współczesne systemy zarządzania. Jakość, bezpieczeństwo, ryzyko, Wyd. Helion, Gliwice 2012.

Gołębiewski J., Zarządzanie kryzysowe w świetle wymogów bezpieczeństwa, Wyd. SAPSP Kraków   2011.

Jakubczak R., Flis J., Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Bellona,  Warszawa 2006.

Liedl K., Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2010.

Lisiecki M., Zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwania dla XXI wieku, Warszawa 2008.

Szymonik A., Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2011.

Tyrała P., Zarządzanie kryzysowe, ryzyko, bezpieczeństwo, obronność, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2001.

Warmiński A., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Elipsa, Warszawa 2013.

Wolanin J., Krawczyńska S. Hierarchizacja ryzyk. Zarządzanie bezpieczeństwem. Wybrane zagadnienia ochrony ludności, Wyd. Eduera, Warszawa 2003.

Wróblewski R., Zarys teorii kryzysu, zagadnienia prewencji i zarządzania kryzysami, AON, Warszawa 1996.

Literatura uzupełniająca

Ansoff H.,  Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.

Deutsch M., Coleman P. (red.), Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, Kraków 2005.

Ficoń K., Inżynieria zarządzania kryzysowego, BEL, Warszawa 2007.

Łuczak K., Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, Wyd. UŚ, Katowice 2016.

Rutkowski C., Kasprzewski A., Siły zbrojne w sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa 2000.

Sienkiewicz P., (red.), Inżynieria systemów bezpieczeństwa, PWE, Warszawa 2015.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Piotr Pochyły (ostatnia modyfikacja: 09-06-2022 10:03)