SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Partie polityczne i systemy partyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Partie polityczne i systemy partyjne
Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-PPP 5-Ć-S14_pNadGen3M439
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Andrzej Małkiewicz
 • dr hab. Danuta Plecka, prof. UZ
 • dr hab. Aleksandra Kruk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do zagadnień dotyczących teorii i praktyki funkcjonowania partii politycznych. Przedstawiona zostanie uporządkowana terminologia, koncepcje dotyczące różnych aspektów funkcjonowania partii  politycznych, ich determinant i wzajemnych związków z otoczeniem zewnętrznym. Celem przedmiotu jest nie tylko omówienie funkcjonowania partii politycznych, ale również relacje pomiędzy nimi i innymi elementami systemów politycznych.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Pojęcie i geneza partii politycznych

2. Klasyfikacja partii (podział partii według różnych kryteriów, rodziny ideologiczne, prawicowość-lewicowość)

3. Funkcje partii politycznych

4. Budowanie strategii partii politycznych

5. Systemy partyjne(pojęcie, typologie i klasyfikacje)

6. Partie w systemach politycznych (w demokracji, autorytaryzmie i totalitaryzmie)

7. System wyborczy a system partyjny

8. Teorie i praktyki koalicji

9. Charakterystyka współczesnych  systemów partyjnych wybranych państw

10. Partie polityczne i system partyjny w Polsce ( typologia, nurty partyjne, status prawny, finansowanie)

Metody kształcenia

Ćwiczenia: praca z tekstem w grupie; samodzielna praca z tekstem; metoda przypadków, praca w grupach, dyskusja

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład problemowy.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń: test kompetencji, przygotowanie do zajęć i aktywność na zajęciach oraz kolokwium (50%) oraz  zdanie egzaminu ustnego (50%), tj. prawidłowa odpowiedź na 2 zadane pytania.

Literatura podstawowa

Gulczyński Mariusz, Małkiewicz Andrzej, Wiedza o partiach i systemach partyjnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2008.

Antoszewski Andrzej (red.), Partie i systemy partyjne Europy Środkowej, Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław 2003.

Antoszewski Andrzej (red.), Partie i systemy partyjne, Kantor Wydaw. Zakamycze, Kraków 1999.

Antoszewski Andrzej, Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków, Wydaw. Adam Marszałek, 2009.

Grzybowski Marian (red.), Współczesne systemy partyjne wybranych państw europejskich, UJ, Kraków 1996.

Herbut Ryszard, Systemy partyjne w Europie Zachodniej: ciągłość i zmiana: studium porównawcze, Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław 1996.

Iwanek Jan (red.), Partie i systemy partyjne państw wysoko rozwiniętych. Cz. 1, Uniw. Śląski, Katowice 1999.

Kosowska-Gąstoł Beata (red.), Systemy partyjne państw Unii Europejskiej, UJ, Kraków,2011.

Kosowska-Gąstoł Beata, Europejskie partie polityczne jako organizacje wielopoziomowe. Rozwój, struktury, funkcje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.

Kowalczyk Krzysztof (red.), Czechy. Polska. Ukraina : partie i systemy partyjne: stan i pespektywy, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2007.

Krysieniel Krzysztof, Partie i systemy partyjne państw byłej Jugosławii : (Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Słowenia), Akad. Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2009.

Kubka Andrzej, Partie polityczne i systemy partyjne Szwecji, Norwegii i Danii na przełomie XX i XXI wieku , Uniw. Gdański, Gdańska  2009.               

Michalak Bartłomiej, Partie polityczne i systemy partyjne : zarys wykładu, Wyższa Szk. Pedagogiczna TWP, Warszawa 2010

Plecka Danuta i inni, System polityczny Rzeczypospolitej Polski. Wybrane aspekty, Toruń 2020

Sobolewska-Myślik Katarzyna, Partie i systemy partyjne Europy Środkowej po 1989 roku, Księgarnia Akademicka,  Kraków 1999.

Sobolewska-Myślik Katarzyna, Partie i systemy partyjne na świecie, PWN, Warszawa, 2010.

Sokół Wojciech (red.), Współczesne partie i systemy partyjne : zagadnienia teorii i praktyki politycznej, UMCS, Lublin 2008.

Wojtaszczyk Konstanty Adam, Współczesne systemy partyjne, PWN, Warszawa 1992.

Źródła:

Ustawa o partiach politycznych z 27 czerwca 1997

Programy i statuty polskich partii parlamentarnych

Materiały do analiz na ćwiczeniach:

 1. Idealny wzór partii politycznej: J. Sielski, Idealny wzór partii politycznej a dzisiejsza rzeczywistość w Polsce, Przegląd Politologiczny, nr 3/2010
 2. Trzecia Droga: A. Giddens,  Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, Warszawa 1999.
 3. Wizerunek polskich partii: M. Żerkowska-Balas, Marka polskich partii politycznych-analiza empiryczna,    Athenaeum, nr 61
 4. Partii politycznych przedsiębiorców: K. Sobolewska-Myślik, B. Kosowska-Gąstoł,  Partie politycznych przedsiębiorców – nowy model partii? Athenaeum, nr 55/2017
 5. Upadek partii: M. Płoski, Socjologiczny portret upadku aktora politycznego na przykładzie Ligi Polskich Rodzin, Przegląd Politologiczny, nr 1/2016
 6. Partie religijne: K.  Domeracki, Hezbollah oraz jego Aparat Militarny i Bezpieczeństwa, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 16/2017
 7. Partie skrajnie prawicowe, A. Moroska-Bonkiewicz, Niemiecka skrajna prawica na tle europejskim, w:A. Kruk, M. Sus, Niemiecka scena polityczna 2009–2013. Aktorzy, zagadnienia i wyzwania, Wrocław 2013
 8. Rodziny partii protestu A. Nitschke, Partie protestu w Niemczech. W poszukiwaniu kryterium wyróżniającego, w: A. Pacześniak, M. Wincławska, Partie polityczne w Polsce i w Europie, Struktury, funkcje, strategie w zmieniającym się otoczeniu. Wrocław-Toruń 2013
 9. Członkostwo w partiach politycznych: M. Wincławska, Obszary aktywności członków polskich partii politycznych z perspektywy zadań partii i aspiracji jej działaczy (grassroots), Przegląd Politologiczny, nr 1/2020
 10. Problematyka kampanii wyborczej: K. Podgórska, Imigracja we francuskiej kampanii prezydenckiej, [w:] „Imigranci: między integracją a izolacją”, red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznań 2012, s. 61-74.
 11. Język wyborów i kampanii politycznych, M. Pienias, Analiza sloganów wyborczych  wybranych ugrupowań i kandydatów w kampaniach wyborczych w latach 1989-2015, „Władza sądzenia”, nr 15 / 2018
 12. Model antypartii: M. Józefowicz, Program i działalność Casa Pound Italia a model antypartii Ryszarda Herbuta, Przegląd Politologiczny, nr 1/2015
 13. Role partii: D. Kasprowicz, Dlaczego partia? Polskie partie pozaparlamentarne w procesie konceptualizacji partii politycznej, w: : A. Pacześniak, M. Wincławska, Partie polityczne w Polsce i w Europie, Struktury, funkcje, strategie w zmieniającym się otoczeniu. Wrocław-Toruń 2013
 14. Frakcje parlamentarne: A. Kruk, Liberałowie w Parlamencie Europejskim, Rocznik Integracji Europejskiej, 2012
 15. Partie ekologiczne: J. Miecznikowska, Austriaccy Zieloni – na drodze do władzy, „Przegląd Zachodni” 2020, nr 4,

Literatura uzupełniająca

1.Antoszewski Andrzej (red.), Demokratyzacja w III Rzeczypospolitej, Wyd. Un. Wrocławskiego, Wrocław 2002.

2.Bäcker Roman, Totalitaryzm. Geneza, istota, upadek, Toruń 1992.

3.Baluk Walenty, Kształtowanie systemu partyjnego Ukrainy w okresie transformacji ustrojowej (1987-2004), Wrocław 2006.

4.Chmaj Marek, Sokół Wojciech , Żmigrodzki Marek, Teoria partii politycznych. Lublin 1995.

5.Chmaj Marek, Wolność zrzeszania się w partiach politycznych w Polsce, Olsztyn 2006.

6.Grabowska Mirosława, Podział postkomunistyczny: społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2004.

7.Grabowska Mirosława, Szawiel Tadeusz (red.), Korzenie demokracji. Partie polityczne w środowisku lokalnym, Warszawa 2000.

8.Granat M., Policastro P., Sobczak J. (red.), Partie polityczne we współczesnym konstytucjonalizmie, Lublin 2001.

9.Granat Mirosław, Gorgol Andrzej, Sobczak Jacek, Ustawa o partiach politycznych. Komentarz, Warszawa 2003.

10.Herbut Ryszard, Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wrocław 2002.

11.Kalita Cezary, Wielomski Adam (red.), Krytycy demokracji, Warszawa 2009.

12.Karwat Mirosław, Teoria prowokacji, Warszawa 2007.

13.Tismaneau V., Wizje zbawienia. Demokracja, nacjonalizm i mit w postkomunistycznej Europie, Warszawa 2000.

14.Tomczak Łukasz (red.), Lokalne i krajowe struktury polskich partii politycznych, Szczecin 2004.

15.Wojtaszczyk Konstanty Adam, Partie polityczne w demokracji, Warszawa 1998.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Aleksandra Kruk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-05-2021 14:28)