SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot humanistyczny (B): Studium historii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot humanistyczny (B): Studium historii
Kod przedmiotu 08.0-WH-PolitP-W-PH(B)
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Ireneusz Wojewódzki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie ogólne wprowadzenie w problematykę historyczną, terminologię i uporządkowanie oraz przypomnienie wiedzy z zakresu historii uzyskanej na niższych stopniach edukacyjnych.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Metody kształcenia

1) Narodziny Europy.

2) Od niewolnictwa do społeczeństwa informatycznego.

3) Gospodarka i społeczeństwo w historii. Najważniejsze centra gospodarcze na przełomie dziejów.

4) Wschód i Zachód w dziejach Europy. Islam a cywilizacja zachodnia.

5) Państwo a naród w historii. 6) Pierwszy okres modernizacji: Polska i Europa Środkowa w średniowieczu.

7) Dziejowa rola szlachty. Źródła duchowości polskiej: religijność, sarmatyzm, megalomania narodowa.

8) Drugi okres modernizacji: oświecenie.

9) Spór o rozbiory Polski.

10) Ocena dziejowa powstań narodowych.

11) Jak się rodzą potęgi – droga USA do pozycji supermocarstwa.

12) Spór o Polskę w XX wieku.

13) Polska w geopolityce europejskiej od X do XXI wieku.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie końcowego egzaminu pisemnego (test, minimum 50% poprawnych odpowiedzi). Aby przystąpić do egzaminu student musi uprzednio uzyskać minimum 7 pkt. (max 15 pkt) za aktywność na ćwiczeniach (udział w różnych rodzajach dyskusji, debatach i/lub samodzielne przygotowanie wystąpienia na zadany temat). W przypadku braku aktywności, student zobowiązany jest uzyskać te punkty w ramach konsultacji.

Literatura podstawowa

1. Davies N., Europa. Rozprawa historyka z historią, Kraków 2003.

2. Historia Europy, red. J. Carpentier, F. Lebrun, Warszawa 1994.

3. Rietbergen P., Europa. Dzieje kultury, Warszawa 2001.

4. Zamoyski A., Własną drogą. Osobliwe dzieje Polaków i ich kultury, Kraków 2002.

5. R. Cameron, L. Neal, Historia gospodarcza świata, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

1. Davies N., Boże Igrzysko. Historia Polski, Kraków 1993.

2. Im  Hof U., Europa oświecenia, Warszawa 1995.

3. Kłoczowski J., Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza, Warszawa 1998.

4. Kłoczowski J., Europa. Chrześcijańskie korzenie, Warszawa 2004.

5. McCormick, Narodziny Europy. 300-900. Korzenie gospodarki europejskiej, Warszawa 2007.

6. Michałek K., Na drodze ku potędze. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861-1945, Warszawa 1999.

7. Modzelewski K., Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004.

8. Samsonowicz H., Miejsce Polski w Europie, Warszawa 1995.

9. Serejski H., Europa a rozbiory Polski. Studium historiograficzne, Warszawa 2009.

10. Wyczański A., Polska Rzeczą Pospolitą Szlachecką, Warszawa 1991.

11. Zakrzewski A, Wizje niepodległości, Warszawa 1983.

11.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Anita Famuła-Jurczak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-04-2021 15:01)