SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teorie geopolityczne XX i XXI wieku - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teorie geopolityczne XX i XXI wieku
Kod przedmiotu 14.1-WH-PolitP-TG-S16
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat geopolityki oraz najważniejszych szkół geopolitycznych i teorii, generalnie z kręgu zachodniego.

Wymagania wstępne

Posiadania wiedzy i umiejętności z przedmiotów: Wprowadzenie do relacji międzynarodowych, Teoria stosunków międzynarodowych, Stosunki Międzynarodowe, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Współczesne spory i konflikty międzynarodowe

Zakres tematyczny

1. Definiowanie geopolityki oraz jej podstawowe założenia. 2. „Starzy” i „nowi” aktorzy geopolityczni. 3. Główne szkoły geopolityki klasycznej. 4. Główne teorie geopolityki zimnowojennej. 5. Geopolityka pozimnowojenna: teorie Francisa Fukuyamy oraz Samuela P. Huntingtona. 6. Teoria długiego cyklu George'a Modelskiego. 7. Koncepcja hegemonii Immanuela Wallersteina. 8. Koncepcja potęgi i roli soft power w wydaniu Josepha Nye'a. 9. Teoria imperium Michaela Hardta i Antionio Negriego. 10 Teorie geopolityczne Aleksandra Dugina. 11. Geopolityka postmodernistyczna – uwarunkowania powstania i charakterystyczne cechy. 12. Wyobrażenia geograficzne/geopolityczne oraz francuska szkoła "Herodote". 13. Geopolityka krytyczna i jej najważniejsze szkoły.

Metody kształcenia

Praca z tekstem, praca z książką, aktywność na zajęciach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

1. Geopolityka, red. naukowa A. Dybczyński, Warszawa 2013.

2. Flint C. Wstęp do geopolityki, Warszawa 2008.

4. Geopolityka. Elementy teorii, wybrane metody i badania, red. Z. Lach, J. Wendt, Częstochowa 2010.

5. Jean C., Geopolityka, Wrocław-Warszawa-Kraków 2003.

6. Kazanecki W., Współczesna francuska myśl geopolityczna. Główne tendencje i ich reprezentanci, Toruń 2012.

7. Moczulski L., Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999.

8. Otok S., Geografia polityczna. Geopolityka. Ekopolityka. Globalistyka, Warszawa 2009.

9. Potulski J., Geopolityka w świecie ponowoczesnym, Częstochowa 2010.

10. Potulski J., Wprowadzenie do geopolityki, Gdańsk 2010.

11. Teorie i podejścia badawcze geopolityki, red. A. Tyszkiewicz, P. Borowiec, Kraków 2020.

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2021 15:57)