SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Mniejszości narodowe w konfliktach zbrojnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Mniejszości narodowe w konfliktach zbrojnych
Kod przedmiotu 14.1-WH-PolitP-MNKZ-S17
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z zagadnieniem mniejszości narodowych i etnicznych w konfliktach zbrojnych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1. Zajęcia wprowadzające 2. Mniejszości narodowe i etniczne w konfliktach zbrojnych. Konceptualizacja pojęć 3. Konflikty etniczne w Europie (źródło i następstwa). 4-5. Konflikty polsko-ukraińskie jako element konfliktu narodowościowego.6. Konflikty narodowościowe, etniczne i religijne na Bałkanach.7. Problematyka mniejszości romskiej.8. Współczesne separatyzmy.9. Konflikty etniczne na obszarze poradzieckim10. Konflikty narodowościowe i etniczne na Bliskim Wschodzie. 11. Konflikt izraelsko-palestyński jako element konfliktu narodowego. 12. Źródła konfliktów etnicznych w Afryce. 13. Konflikty narodowościowe w Azji.14. Rozwiązania wobec problematyki narodowościowej w konfliktach w XXI wieku na świecie. 15. Kolokwium

Metody kształcenia

dyskusja, metoda problemowa

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

przygotowanie do zajęć i aktywność na zajęciach

Literatura podstawowa

Konflikty etniczne w Europie oraz w jej bezpośrednim otoczeniu po 1989 roku. Uwarunkowania, stan obecny, wyzwania dla polityki bezpieczeństwa, red. R. Zenderowski, B. Koziński, Warszawa 2016

Armstrong K., Pola krwi. Religia i przemoc, Warszawa 2017

Budyta-Budzyńska M., Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa 2010.

Smith A.D., Nacjonalizm. Teoria, ideologia, historia, Warszawa 2007

Żelazny W., Etniczność. Ład – konflikt – sprawiedliwość, Poznań 2006.

Billig M., Banalny nacjonalizm, Kraków 2008.

Konflikty etniczne. Źródła, typy, sposoby rozstrzygania, red. I. Kabzińska-Stwarz, S. Szynkiewicz.

Posern-Zieliński A., Etniczność. Kategorie. Procesy etniczne, Poznań 2005.

Literatura uzupełniająca

Konflikty etniczne w Europie Środkowej i Południowo – Wschodniej, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa 2002,

Kwaśniewski K., Konflikt etniczny, Sprawy Narodowościowe" - seria nowa, r.3, 1994, z.1(4),

Waldenberg M., Rozbicie Jugosławii. Od separacji Słowenii do wojny kosowskiej, Warszawa 2003,

Batowski H., Podstawy kryzysu jugosłowiańskiego (Konflikt chorwacko-serbski), Kraków 1993

Szyszlak E., Szyszlak T., Konflikty etniczne i wyznaniowe a bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, państwowym i międzynarodowym, Kraków 2016

Crepon R., Religie a wojna, Gdańsk 1994.


 

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Anita Famuła-Jurczak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-04-2021 15:01)