SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wstęp do badań politologicznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wstęp do badań politologicznych
Kod przedmiotu 14.1-WH-PolitP-WDSP-S18
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi oraz metodologicznymi regułami badań społecznych dotyczących problematyki nauk o polityce

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1.Typy nauk i ich odmienności metodologiczne – nauki dedukcyjne i empiryczne; nauki przyrodnicze i społeczne; psychologia; nauki nomotetyczne i idiograficzne. 2. Dziedzina i dyscypliny nauk społecznych. 3. Podstawowe reguły metodologii badań społecznych – przedmiot i zakres badania. 4. Podstawowe reguły metodologii badań społecznych – przedmiot i zakres badania politologicznego. 6. Status poznawczy nauk o polityce. 7. Metodologia badań jakościowych oraz ilościowych.

Metody kształcenia

praca z tekstem, praca w grupach, wykład konwersatoryjny

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń: przygotowanie do zajęć i aktywność na zajęciach (40%) oraz  przygotowanie pracy pisemnej uwzględniającej reguły poznawcze w politologii 60%.

Literatura podstawowa

 1. Młyńczyk, Ł., Między kreatywnością a próżnowaniem. Polityczność dwóch typów idealnych, Warszawa 2015.
 2. Baron-Cohen, S., Teoria zła: o empatii i genezie okrucieństwa, Sopot 2014.
 3. Haidt, J., Prawy umysł: dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i polityka, Sopot 2014.
 4. R. Skarzyński, Przedmiot poznania politologii: podstawy dyscypliny nauki, Białystok 2014,

5     Hayek, F. A., Nadużycie rozumu, Warszawa 2013.

6    R. Skarzyński, Podstawowy dylemat politologii: dyscyplina nauki czy potoczna wiedza o polityce?, Białystok 2012

7.   M. R. Węsierski, Problemy integracji wiedzy a badanie zjawisk politycznych: w stronę idei jedności nauki, Warszawa 2011.

 1. Tabernacka, M., Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2009
 2. Grobler, A., Metodologia nauk, Kraków 2006.
 3. T. Klementewicz, Rozumienie polityki, Zarys metodologii nauki o polityce, Warszawa 2011.
 4. U. Flick, Projektowanie badania jakościowego, Warszawa 2010.
 5. Ł. Młyńczyk, Koincydencja jako alternatywa dla „krytycznego racjonalizmu Poppera”, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, vol. 26/2010, s. 22-31.
 6. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2010.
 7. J. R. Sielezin, Badania źródłoznawcze w politologii, Wrocław 2010.
 8. D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2010.
 9. D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2009.
 10. K. Charmaz, Teoria ugruntowana, Warszawa 2009.
 11. Metody badań jakościowych, Denzin, N. K., Lincoln, Y. S.,  red., tom1-2, Warszawa 2009.
 12. T. S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, Warszawa 2009.
 13. J. Lofland, D. A. Snow, L. Anderson, L. H. Lofland, Analiza układów społecznych, Warszawa 2009.
 14. H. Arendt, Polityka jako obietnica, Warszawa 2007.
 15. R. Dahl, B. Stinebrickner, Współczesna analiza polityczna, Warszawa 2007.
 16. A. Grobler, Metodologia nauk, Kraków 2006.
 17. D. Marsh, G. Stoker, (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.
 18. A. Żukowski, Politologia jako dyscyplina naukowa i kierunek kształcenia. Zarys problematyki, Olsztyn 2006.
 19. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2005.
 20. B. Krauz-Mozer, Teorie polityki, Założenia metodologiczne, Warszawa 2005.
 21. J. Apanowicz, Metodologia nauk, Toruń 2003.
 22. K. R. Popper, Logika odkrycia naukowego, Warszawa 2002.
 23. Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.
 24. P. Feyerabend, Przeciw metodzie, Wrocław 2001.
 25. W.P. Shivley, Sztuka prowadzenia badań politycznych, Poznań 2001.
 26. T. Klementewicz, Spór o model metodologiczny nauki o polityce, Warszawa 1991.
 27. T. Kotarbiński, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Warszawa 1986.
 28. F. Ryszka, Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne, Warszawa 1984.
 29. P. Feyerabend, Jak być dobrym empirystą?, Warszawa 1979.

Literatura uzupełniająca

 1. R. Skarzyński, Siedem ćwiczeń z rozumienia polityki i stosunków międzynarodowych i o tym, jak nie powinno się czytać tekstów oraz nie wypada pisać recenzji, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio K, Politologia 2009, nr 2.
 2. R.D. Wimmer, J.R. Dominick, Mass media. Metody badań, Kraków 2008.
 3. A. Chodubski, M. Malinowski (red.), Problemy badawcze i metodologiczne politologii w Polsce, Gdańsk 2006.
 4. U. Beck, Władza i przeciwwładza w epoce globalnej, Warszawa 2005.
 5. A. Łuszczyński, Podstawy metodologiczne badań politologicznych, Rzeszów 2005.
 6. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.
 7. G. Babiński, Metodologia a rzeczywistość społeczna. Dylematy badań etnicznych, Kraków 2004.
 8. A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004.
 9. A.N. Oppenheim, Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Poznań 2004.
 10. A. Sułek, Ogród metodologii socjologicznej, Warszawa 2002.
 11. A. Sułek, Sondaż polski, Warszawa 2001.
 12. M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badań opinii, Warszawa 2004.
 13. M. Szreder, Badania opinii, Gdańsk 2002.
 14. Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, Lublin 2001.
 15. M. Hammersley, P. Atkinson, Metody badań terenowych, Poznań 2000.
 16. R. Dyoniziak, Sondaże a manipulowanie społeczeństwem, Kraków 1997.
 17. S. Kamiński, Metoda i język: studia z semiotyki i metodologii nauk, Lublin 1994.
 18. J. Lutyński, Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, Łódź 1994.
 19. S. Pabis, Metodologia i metody nauk empirycznych, Warszawa 1985.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Adam Ilciów (ostatnia modyfikacja: 12-05-2021 23:02)