SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: (A) Procesy globalizacyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: (A) Procesy globalizacyjne
Kod przedmiotu 14.1-WP-Poli2P-PDW PG-S20
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Adam Ilciów
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu Procesy globalizacyjne jest zapoznanie studenta z ekonomicznymi, politycznymi I kulturowymi przemianami światowej gospodarki ze szczególnym naciskiem na zrozumienie zjawisk związanych z globalizującymi się rynkami. Analizie poddane zostaną przyczyny, konsekwencje i przemiany globalizacyjne , zarówno ich aspekty pozytywne, jak I negatywne.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Transformacja gospodarcza państw Europy Środkowo-Wschodniej; Wpływ globalizacji na demokrację; Państwo wobec globalizacji; Globalność a lokalność; Korporacje transnarodowe i banki inwestycyjne a przepływy finansowe na świecie; Państwa narodowe a globalne rynki finansowe; Największe narodowe gospodarki świata – ekonomia, polityka, pozycja w stosunkach międzynarodowych; Rozwój gospodarki chińskiej a pozycja Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej; Rywalizacja gospodarcza o kraje Afryki; Zmiany na rynku pracy – kwalifikacje, mobilność, prekariat; Globalne nierówności a ekonomiczne wykluczenie cyfrowe; Rewolucja cyfrowa – media globalne – komunikowanie bez granic; Światowy kryzys finansowy – przyczyny, przebieg, skutki, wnioski; Zagrożenia epidemiczne w Europie. Przykład pandemii Covid-19.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, praca z książką, praca z tekstem w grupie, dyskusja, burza mózgów

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach, udział w dyskusji, kolokwium ustne. 

Literatura podstawowa

Pierre Buhler, O potędze w XXI wieku, Warszawa 2014.

Henry Kissinger, O Chinach, Wołowiec 2014.

Marta Giedz, Artur Kozłowski, Rafał Majewski (red.), Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym ładzie globalnym, Warszawa 2015.

Maria Marczewska-Rytko, W granicach wyobraźni, czyli o wpływach procesów globalizacyjnych
na demokrację
, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” 1896-8279, T. 2 (2007), s. 39-59,170-190 [dostęp: http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPol2/Marczewska.pdf]

Marek Pietraś (red.), Oblicza procesów globalizacji, Lublin 2002.

Guy Standing, Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Warszawa 2017.

Joseph Stiglitz, Cena nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podziały zagrażają naszej przyszłości, Warszawa 2015.

Joseph Stiglitz, Globalizacja, Warszawa 2011.

Władysław Szymański, Czy globalizacja musi być irracjonalna?, Warszawa 2007.

Jan Toporowski, Dlaczego gospodarka światowa potrzebuje krachu finansowego, Warszawa 2012.

Immanuel Wallerstein, Koniec świata jaki znamy, Warszawa 2005.

Wilhelmina Wosińska, Oblicza globalizacji, Sopot 2010.

Anna Zorska, Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca

Julia Angwin, Społeczeństwo nadzorowane. W poszukiwaniu prywatności bezpieczeństwa i wolności w świecie permanentnej inwigilacji, Warszawa 2019.

Zygmunt Bauman, Europa – niedokończona przygoda, Kraków 2012.

Andrzej Bolesta, Chiny w okresie transformacji, Warszawa 2015.

Zbigniew Brzeziński, Strategiczna wizja Ameryka a kryzys globalnej potęgi, Kraków 2013.

Juan Pablo Cardenal, Heriberto Araúj, Podbój świata po chińsku, Katowice 2012.

Juan Pablo Cardenal, Heriberto Araúj, Nieuchronny podbój świata po chińsku, Katowice 2016.

Norman Davies, Europa – między Wschodem a Zachodem, Kraków 2007.

Francois Godement, Czego chcą Chiny?, Warszawa 2016.

Naomi Klein, Doktryna szoku. Jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne, Warszawa 2008.

Naomi Klein, Nie to za mało. Jak stawić opór polityce szoku i stworzyć świat, jakiego na trzeba, Warszawa 2018.

Naomi Klein, No Logo, Warszawa 2004.

Naomi Klein, To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat, Warszawa 2016.

Andrzej Krajewski, Krew cywilizacji. Biografia ropy naftowej, Kraków 2018.

Andrzej Lubowski, Świat 2040. Czy Zachód musi przegrać?, Warszawa 2013.

Lorenz Luthi, Chiny-ZSRR Zimna wojna w świecie komunistycznym, Warszawa 2011.

Andrea di Nicola, Giampaolo Mosumeci, Wyznania przemytników ludzi, Warszawa 2016.

Beata Ociepka, Miękka siła i dyplomacja publiczna Polski, Warszawa 2013.

Leokadia Oręziak, OFE katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce, Warszawa 2014.

Paweł Reszka, Chciwość. Jak nas oszukują wielkie firmy, Warszawa 2016.

Brendan Simms, Taniec mocarstw, Poznań 2015.

Nassim Taleb, Czarny Łabędź. O skutkach nieprzewidywalnych zdarzeń, Warszawa 2014.

Immanuel Wallerstein, Randall Collins, Michael Mann, Czy kapitalizm ma przyszłość?, Warszawa 2015.

Rafał Woś, To nie jest kraj dla pracowników, Warszawa 2017.

Ewa Zajdler red., Zrozumieć Chińczyków. Kulturowe kody społeczności chińskich, Warszawa 2011.

 

Film „Big Short”, reż. Adam McKay, prod. USA, 2015, wolny dostęp

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Adam Ilciów (ostatnia modyfikacja: 11-05-2021 23:15)