SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: II (A) Wymiar północny UE - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: II (A) Wymiar północny UE
Kod przedmiotu 14.1--Poli2P-PDW WPUE-S20
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Aleksandra Kruk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wskazanie specyfiki państw reprezentujących Wymiar Północny Unii Europejskiej (obok Wymiaru Wschodniego, czy Śródziemnomorskiego). Jego zadaniem jest określenie roli państw Wymiaru Północnego w wybranych organizacjach międzynarodowych. Problematyka zajęć dotyczy wyłonienia cech specyficznych Wymiaru Północnego, metod współpracy między państwami. Przedmiot wskazuje na kulturę, obyczajowość i postrzeganie państw Wymiaru Północnego, w tym rolę kobiet ,  czy przestrzegania standardów demokracji.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1. Tożsamość: Europa i Norden ; 2. Uwarunkowania współpracy; 3.  Instytucjonalizacja współpracy; 4. Neutralność Szwecji;  5. Kaliningrad i Borussia; 6. Model socjalny w Skandynawii. („Welfare state”) 7. Rola kobiet w państwach Europy Północnej 8.  Prezydencje i inicjatywy państw Wymiaru Północnego w UE. 9. Rola państw Wymiaru Północnego w ONZ (mediacje) 10. Rola państw Wymiaru Północnego w polityce bezpieczeństwa w świetle aktualnych zagrożeń i wyzwań. 

Metody kształcenia

wykład, praca indywidualna i w grupach, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

test

Literatura podstawowa

Anioł W., Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku, Warszawa 2013

Czarny R.M., Tomala M., Wymiar Północny Unii Europejskiej. Stadium rozwoju, Kielce 2009

Davies N., Borussia. „Kraina bałtyckich lagun”, w: N. Davies, Zaginione królestwa, Kraków 2010, s. 611-680

Gotkowska J., Szwedzka polityka bezpieczeństwa. Obrona totalna na miarę możliwości, OSW , Warszawa 2021.

Kubka A., Szwecja: od neutralności ku harmonizacji z Europą i światem, w: T. Łoś-Nowak, Polityka zagraniczna. Aktorzy-potencjały-strategie, Warszawa 2011,  s.331-350

Sakson A.,  Geostrategiczne aspekty „problemu kaliningradzkiego, Przegląd Strategiczny 2011, nr 2

Wójcicka A., Skandynawskie a europejskie wartości-analiza porównawcza, w:M. Musiał-Karg, Europa XXI wieku. Perspektywy i uwarunkowania integracji europejskiej, Poznań 2007, s. 77-84

Wójcicka A., Europa i Norden. Pojęcia uzupełniające się, czy pozostające w konflikcie, w:Z. Czachór, 50 lat lat i co dalej?  Europa i Unia Europejska między integracją i atomizacją, Poznań 2007

Literatura uzupełniająca

Anioł W., Nordycki model dyplomacji pokojowej. Przypadek Norwegii, „Sprawy Międzynarodowe”, nr  3 / 2010

Anioł W., Państwo pracy w Skandynawii – między ciągłością a zmianą, „Polityka Społeczna” 2014, nr 4, s. 1-7.

Anioł W., Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku, Dom Wydawniczy Elipsa,Warszawa 2013

Dośpiał-Borysiak K., Gdy pęka lód. Polityka Unii Europejskiej wobec Arktyki, „Analizy Natolińskie”, 1/2011

Dośpiał-Borysiak K., Norwegia a Unia Europejska-historia, stan obecny i perspektywy dwustronnych stosunków, w: M. Musiał-Karg, Europa XXI wieku. Perspektywy i uwarunkowania integracji europejskiej, Poznań 2007, s.85-100

Griffiths T., Skandynawia, Wojna z trollami. Historia , kultura, artyści od czasów Napoleona do Stiega Larssona, Warszawa 2011

Matera R., Działania Marttiego Ahtisaariego na rzecz rozwiązywania konfliktów, „Przegląd Zachodni”, nr 4 / 2010

Nowiak W., Dylematy Europy Socjalnej. Nordycki model socjalny – w stronę konwergencji czy różnorodności?, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 2/2008

Pawłuszko T., Droga państw nordyckich z peryferii do centrum gospodarki świadomej, https://ujk.academia.edu/TomaszPawluszko

Pawłuszko T., Strategia zrównoważonego rozwoju w dokumentach Nordyckiej Rady Ministrów, https://ujk.academia.edu/TomaszPawluszko

Parzymies S., Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2004, Warszawa 2004

Puka L., Północny wymiar polskiej polityki zagranicznej, „The Polish Diplomatic Review” (Polski Przegląd Dyplomatyczny), nr 2 (64) / 2012

Rogoża J., Wierzbowska-Miazga A., Wiśniewska I., Wyspa na uwięzi. Kaliningrad między Moskwą a UE, „Prace OSW”, nr 41/2012

Szymczyński T.R., Negocjowanie granic: od „Szóstki” do „Dziewiątki”. Rozszerzenie północne Wspólnot Europejskich (1973): Wielka Brytania, Dania, Irlandia w WE, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2009, t. I.

Szymczyński T.R., Negocjowanie granic: od „Dwunastki”  do „Piętnastki”. Rozszerzenie północne Unii Europejskiej (1995): Austria, Szwecja, Finlandia w UE, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2009, t. III.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Aleksandra Kruk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 04-05-2021 15:09)