SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: II (B) Miękka siła w polityce zagranicznej (soft power) - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: II (B) Miękka siła w polityce zagranicznej (soft power)
Kod przedmiotu 14.1--Poli2P-PDW MSPZ-S20
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Aleksandra Kruk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wskazanie na znaczenia składników potęgi w stosunkach międzynarodowych i umiejętność zdefiniowania miękkiej siły przy uwzględnieniu wielu paradygmatów w stosunkach międzynarodowych oraz podejścia interdyscyplinarnego. Problematyka zajęć dotyczy realizacji miękkiej siły zarówno przez państwa, jak i organizacje międzynarodowe

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Miękka siła – definicja i determinanty. Aktorzy odpowiedzialni za kształtowanie miękkiej siły . Miękka siła Polski. Miękka siłą sąsiadów Polski. Miękka siła wybranych państw (Rosji i USA, Chin) i regionów. Miękka siła Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 

Metody kształcenia

Wykład , praca z tekstem, filmem,  reportażem, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie eseju nt. realizacji miękkiej siły w internacjologii, uczestniczenie w wykonywaniu zadań w trakcie zajęć, udział w dyskusjach

Literatura podstawowa

R. Łoś, Soft power we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Łódź 2017

J. Nye, Soft Power. Jak Osiągnąć Sukces W Polityce Światowej – perswazyjne środki oddziaływania politycznego (kultura, propaganda, dyplomacja) , Warszawa 2007

B. Ociepka, Miękka siła i dyplomacja publiczna Polski, Warszawa 2013

M. Ryniejska-Kiełdanowicz, Dyplomacja publiczna Unii Europejskiej, Warszawa 2019

Literatura uzupełniająca

W. Anioł, Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku, Warszawa 2013

F. Braudel. Gramatyka cywilizacji, Warszawa 2006

L. Kolarska-Bobińska, A. Łada, Polska-Niemcy. Wzajemny wizerunek i wizja Europy, Warszawa 2009

M. Lakomy, Czynnik kulturowy w polityce Francji, „Horyzonty polityki”, nr 1/2020

R. Łoś, Soft power Rosji, „Przegląd Strategiczny”, nr 10/2017

R. Łoś, Soft power współczesnej Japonii, „Facta Simonidis”, nr 1/2017

F. Martel, Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych, Warszawa 2008

D. Miłoszewska, Koncepcja imperium, Warszawa 2015

B. Ociepka, Nowa dyplomacja publiczna-perspektywa teorii stosunków międzynarodowych i komunikowania politycznego, „Przegląd Strategiczny”, nr 1/2012

S. Parzymies, Zagraniczna polityka kulturalna polityką wpływu, w: S. Parzymies, Polityka zagraniczna Francji po zimnej wojnie, 25 lat, Warszawa 2017

B. Piskorska, Soft power jako efekt ewolucji rozumienia siły we współczesnym ładzie międzynarodowym, w: R. Czulda, J. Regina-Zacharski, NATO wobec wyzwań współczesnego świata, Warszawa-Łódź 2013

J. Sadłocha, Pomiędzy miękką a twardą siłą: smart power, „Wrocławskie Studia Politologiczne”, nr 13/2012

A. Wojciuk, Rozumienie kategorii power  (potęgi, siły, władzy) w myśli ponowoczesnej, „Stosunki Międzynarodowe”, nr 1-2/2009

Twórczość Barbary Włodarczyk, http://www.filmweb.pl/person/Barbara+Włodarczyk-949478

Filmografia: Spacer z Ambasadorem (materiały  Poland MFA)

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Aleksandra Kruk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 04-05-2021 12:07)