SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru:III (A) Narody i nacjonalizm - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru:III (A) Narody i nacjonalizm
Kod przedmiotu 14.1--Poli2P-PDW NN-S20
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Wioletta Husar-Poliszuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu narodów i nacjonalizmów, zarówno w ujęciu historycznym jak i w perspektywie współczesnej. 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 1. Wprowadzenie do przedmiotu - Fenomen narodu: definiowanie, istota, znaczenie;
 2. Nacjonalizm – charakterystyka zjawiska;
 3. Nacjonalizm francuski;
 4. Nacjonalizm brytyjski i angielski;
 5. Nacjonalizm niemiecki (XIX i XX wiek); Narodowy socjalizm.
 6. Nacjonalizm rosyjski;
 7. Konflikty narodowościowe na Bałkanach w XIX i XX wieku;
 8. Nacjonalizm jako ideologia walki o niepodległe państwo: Irlandia, Włochy, Polska,   Katalonia, Quebec;
 9. Nacjonalizmy peryferyjne i ich znaczenie w XXI wieku. Przykład Kraju Basków, Szkocji, Korsyki, Flandrii, Walonii;
 10. Nacjonalizm na świecie. Wybrane przykłady nacjonalizmów m.in.: nacjonalizm ukraiński, nacjonalizm chiński, nacjonalizm arabski, a także syjonizm;
 11. Kierunki rozwoju nacjonalizmów na świecie w XXI wieku – szanse i zagrożenia.

Metody kształcenia

Przedstawienie analizy konkretnych przypadków w formie referatów wygłaszanych podczas zajęć; prezentacja multimedialna; praca z materiałem audiowizualnym; praca z tekstem; praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przedstawienie referatu oraz poprowadzenie dyskusji w ramach referatu;

Aktywne uczestnictwo w zajęciach. 

Literatura podstawowa

A.D. Smith, Nacjonalizm, Wydawnictwo sic!, s,c., Warszawa 2007;

P. Lawrans, Nacjonalizm. Historia i teoria, Książka i Wiedza, Warszawa 2007;

E. Hobsbawm, Narody i nacjonalizm po 1780 roku. Program, mit, rzeczywistość, Difin,
Warszawa 2010;

E. Gellner, Narody i nacjonalizm, PIW 1991;

K. Pomian, Europa i jej narody, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2004, pod ed. B.Grotta, Nacjonalizm czy nacjonalizmy, Nomos, Kraków 2006;

A. Walicki, Naród, nacjonalizm, patriotyzm, Universitas Kraków 2009;

B. Grott, Nacjonalizm chrześcijański, DW „Ostoja”, Krzeszowice 1999;

P. Ther, Ciemna strona państw narodowych. Czystki etniczne w nowoczesnej Europie, Wyd. Poznańskie, Poznań 2012;

M. Budyta – Budzyńska, Socjologia narodu i konfliktów etnicznych;

T. Edensor, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, Kraków 2004 ;

A. Antczak-Barzan, Kształtowanie się tożsamości narodowej wspólnot autonomicznych w Hiszpanii, Warszawa 2008;

A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996;

M. Hroch, Małe narody Europy. Perspektywa historyczna, tłum. G. Pańko, Wrocław-Warszawa-Kraków 2003;

M. Barwiński, Pojęcie narodu oraz mniejszości narodowej i etnicznej w kontekście geograficznym, politycznym i socjologicznym, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, nr 5;

M. Waldenberg, Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzieje konfliktów i idei, Warszawa 2000;

M. Waldenberg, Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej : dzieje, idee, Warszawa 1992;

J. Wiatr, Naród i państwo. Socjologiczne problemy kwestii narodowej, Warszawa 1973;

B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, tłum. S. Amsterdamski, Kraków 1997;

E. Renan, Co to jest naród? Tłum. Stanisław Jedynak, [w:] Być w narodzie. Szkice o idei narodu, narodowej kulturze i nacjonalizmie, pod red. L. Zdybla, Lublin 1998;

F. Barth, Grupy i granice etniczne: społeczna organizacja różnic kulturowych, tłum. Małgorzata Głowacka-Grajper, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej- kontynuacje, pod red. Mariana Kempnego, Ewy Nowickiej, Warszawa 2004;

R. Brubaker, Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej Europie, tłum. Jan Łuczyński, Warszawa-Kraków 1998;

Z. Bauman, Socjologia, Poznań 1996;

W. Konarski, Naród, mniejszość, nacjonalizm, religia-przyczynek do dyskursu o pojęciach i powiązaniach między nimi, „Forum Politologiczne”, 2007, nr 5.

A. Altermatt, Sarajewo przestrzega: Etnonacjonalizm w Europie, Kraków 1998.

 

 

 

Literatura uzupełniająca

Zgodna z tematem referatu.

Uwagi

Brak.


Zmodyfikowane przez dr Wioletta Husar-Poliszuk (ostatnia modyfikacja: 24-05-2021 23:40)