SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: I (A)Region morza śródziemnego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: I (A)Region morza śródziemnego
Kod przedmiotu 14.1--Poli2P-PDW-RMS-S20
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Wioletta Husar-Poliszuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką regionu Morza Śródziemnego w kontekście polityki międzynarodowej.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

1-3. Definicja regionu basenu Morza Śródziemnego: charakterystyka geograficzna, historyczna, polityczna, a także wymiar kulturowy; klasyfikacja państw  regionu i ich charakterystyka;

4-5. Region śródziemnomorski w strategii Unii Europejskiej;

6. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec państw regionu;

7. Rola regionu śródziemnomorskiego w rozwiązaniu konfliktu na Bliskim Wschodzie;

8. Stosunki polityczne i gospodarcze państw Europy Południowej z państwami Afryki Północnej;

9. Kryzysy polityczne i konflikty zbrojne w basenie Morza Śródziemnego  i ich konsekwencje;

10. Morze Śródziemne w polityce NATO;

11. Obecność państw regionu w międzynarodowych organizacjach;

12. Walka państw obszaru śródziemnomorskiego z terroryzmem;

13. Problem migracji w basenie Morza Śródziemnego;

14. Wyzwania dla regionu Morza Śródziemnego;

15. Zaliczenie przedmiotu.

Metody kształcenia

Praca z tekstami źródłowymi, materiałami filmowymi, dyskusja wokół opracowań naukowych, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwium pisemnego w formie pytań zamkniętych i otwartych, (60% wartości oceny końcowej) oraz aktywne uczestniczenie w zajęciach (40%).

Literatura podstawowa

Borkowski P., Partnerstwo Eurośródziemnomorskie, Warszawa 2005.

Borkowski P., Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

Braudel F., Morze Śródziemne. Przestrzeń i historia. Ludzie i dziedzictwo, tł. M. Boduszyńska-Borowikowa, B. Kuchta, A. Szymanowski, Warszawa 1994.

Dobrzycki W., Historia stosunków międzynarodowych 1815 - 1945, Warszawa 2004.

Patek A., Jan Rydel, Janusz Węc, Najnowsza historia świata, Kraków 2003.

Szubrycht T., Morze Śródziemne w systemie bezpieczeństwa europejskiego, Gdańsk 2008.

Zając J., Partnerstwo Eurośródziemnomorskie, Warszawa 2005.

Zając J., Polityka Unii Europejskiej w regionie śródziemnomorskim, Toruń 2002.

Zając J., Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

Bennassar B., Lebrun F. (red.), Historia świata śródziemnomorskiego, Ossolineum, Wrocław 2003.

Braudel F., Coarelli F., Aymard M., Morze Śródziemne. Region i jego okolice, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1982.

Ciechanowicz J., Wędrówki śródziemnomorskie, Warszawa 1999.

Kieniewicz J., Andaluzja, Hiszpania i pogranicza cywilizacji: współczesna perspektywa historycznej konfrontacji [w:] Koźmiński M. red., Cywilizacja europejska. Wykłady i eseje, Warszawa 2005 (wyd. II), s. 77-88.

Matvejević P., Brewiarz śródziemnomorski, Pogranicze, Sejny 2003.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Wioletta Husar-Poliszuk (ostatnia modyfikacja: 25-05-2021 00:07)