SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: I (B) Konflikty cywilizacyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: I (B) Konflikty cywilizacyjne
Kod przedmiotu 14.1--Poli2P-PDW KC-S20
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie przekazać studentom podstawową wiedzę na temat cywilizacji, ich genezy oraz tożsamości, zdefiniować konflikty cywilizacyjne oraz ich rodzaje, na konkretnych przykładach, zwłaszcza kręgu europejskiego wskazać ich znaczenie dla współczesnego świata.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 1. Cywilizacja-cywilizacje/kultura-kultury. Konflikty cywilizacyjne. Wokół podstawowych pojęć. 2. Kolonializm i postkolonializm - era kolumbijska i jej skutki. 3. Procesy globalizacji jako źródło napięć między cywilizacjami. 4. Feliksa Konecznego koncepcja konfliktu cywilizacji. 5. Samuela P. Huntingtona teoria „zderzenia cywilizacji”. 6. Rewanż Boga - fundamentalizm religijny jako reakcja na ekspansję Zachodu i westernizację.7. „Dżihad” kontra McŚwiat” Benjamina Barbera. 8. Czy Europa będzie Euroarabią? Wokół teorii Bat Ye'or oraz książek Oriany Fallaci. 9. Konflikty cywilizacyjne w kulturze popularnej.10. Geopolityka strachu oraz jej wpływ na konflikty cywilizacyjne.

Metody kształcenia

1. Prelekcja wykładowcy; 2. Praca z książką; 3. Praca w grupach; 4. Dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na ocenę z ćwiczeń składają się: aktywność na zajęciach /30%/, dyskusja na zajęciach /40%/, recenzja z wybranej książki lub filmu o konfliktach cywilizacyjnych /30%/.

Literatura podstawowa

 1. B. Barber, Dżihad kontra McŚwiat, Warszawa 2004.

 2. F. Braudel, Gramatyka cywilizacji, Warszawa 2006.

 3. O. Fallaci, Wściekłość i duma, Warszawa 2003.

 4. M. F. Gawrycki, Uwikłane obrazy. Hollywoodzki film a stosunki międzynarodowe, Warszawa 2011.

 5. M. F. Gawrycki, A. Szeptycki, Podporządkowanie-nieodorozwój-wyobcowanie. Postkolonializm a stosunki międzynarodowe, Warszawa 2011.

 6. P. Grabowiec, Model społeczeństwa obywatelskiego w historiozofii Feliksa Konecznego, Wrocław 2000.

 7. S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 1998.

 8. J. Kieniewicz, Wprowadzenie do cywilizacji Wschodu i Zachodu, Warszawa 2003.

 9. P. Kłodkowski, Wojna światów? O iluzji wartości uniwersalnych, Kraków 2002.

 10. F. Koneczny, O wielości cywilizacyj, Komorów 1999 /lub inne wydania/.

 11. Feliks Koneczny dzisiaj, red. J. Skoczyński, Kraków 2000.

 12. M. Marczewska-Rytko, Religia i polityka w globalizującym się świecie, Lublin 2010.

 13. D. Moisi, Geopolityka emocji, Warszawa 2012.

 14. J. Potulski, Geopolityka w świecie postmodernistycznym, Częstochowa 2010.

Literatura uzupełniająca

 1. P. BAGBY, KULTURA I HISTORIA, WARSZAWA 1975.

 2. J. STIGLITZ, GLOBALIZACJA, WARSZAWA 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2021 17:14)