SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: II (A) Zarządzanie informacją w sytuacji zagrożeń - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: II (A) Zarządzanie informacją w sytuacji zagrożeń
Kod przedmiotu 14.1--Poli2P-WH-PP-ZISZ 6-S20
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Lilla Młodzik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z elementarną wiedzą z zakresu negocjacji politycznych, pozwalającą na wyjaśnienie, w jaki sposób zarządzać informacją w sytuacji zagrożeń. Zwrócenie uwagi na różnorodne podejścia do zagadnień informacji i kompetencji z nią związanych, zrozumienie wzajemnych powiązań i konsekwencji podejmowanych decyzji oraz prześledzenie praktycznych zastosowań zarządzania informacją w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożeń.

Wymagania wstępne

Podstawy z zakresu zarządzania organizacją w obszarze relacji komunikacji.

Zakres tematyczny

1. Wprowadzenie do tematyki zarządzania informacją w sytuacji zagrożeń (zagrożenie a kryzys). 2. Podstawowe definicje oraz rodzaje i charakterystyka zagrożeń (naturalnych) występujących w Polsce i na świecie: trzęsienia ziemi, powodzie, erupcje wulkanów, osunięcia ziemi, tsunami, lawiny, pożary, susze, huragany, trąby powietrzne. Źródła informacji o zagrożeniach naturalnych. 3. Zagrożenia o charakterze biologicznym, chemicznym i inne typy zagrożeń. 4. Zagrożenia społeczne – patologie, przestępczość, ubóstwo, migraje, bezrobocie. 5. Ustalenie przydatności i wiarygodności informacji, synteza i analiza informacji, przetwarzanie informacji, zapisywanie informacji. Dostępność danych. 6. Metodyki stosowane w ocenie zagrożeń. Metody zapobiegania zagrożeniom. 7. Systemy pomiarowe, monitorujące i ostrzegające przed zagrożeniem. Sposoby pomiarów, kryteria i skale dotyczące zagrożeń. 8. Klasyfikacja zagrożeń i systemy ostrzegania. Sposoby postępowania w sytuacji kryzysowej. 9. Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego. 10. Procedury reagowania kryzysowego i obieg informacji. Strategie przekazywania informacji. Sposoby przekazywania informacji. Systemy ostrzegania i alarmowania. 11. Ochrona informacji niejawnych (służbowych, państwowych) i kompetencje z nimi związane. 12. komunikacja z mediami w sytuacji zagrożeń.

Metody kształcenia

Analiza literatury przedmiotu, indywidualne i grupowe projekty, dyskusja grupowa, case study.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach (20% wartości oceny końcowej), aktywność na zajęciach (30% wartości oceny końcowej), przygotowanie indywidualnych i grupowych zadań mających charakter teleologiczny (50% wartości oceny końcowej).

Literatura podstawowa

1. Wróblewski D. (2014), (red.): Zagadnienia ogólne z zakresu zarządzania ryzykiem i zarządzania kryzysowego: analiza wybranych przepisów, Józefów.
2. Ziarko J., Walas-Trębacz J. (2010), Podstawy zarządzania kryzysowego. Cz. 1, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Kraków.
3. Sienkiewicz- Małyjurek K. (2015), Skuteczne zarządzanie kryzysowe. Zarządzanie bezpieczeństwem, Difin.

4. Konieczny J. (20010), Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach, Poznań-Warszawa.

5. Gryz J., Kitler W. (2007) (red.), System reagowania kryzysowego, Toruń.

6. Rogozińska-Mitrut (2010), Podstawy zarządzania kryzysowego, Warszawa.

7. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, (Dz. U. Nr 89, poz.590 z dnia 21 maja 2007 r.

8. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.),

9. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. Nr 113, poz. 985, z późn. zm.).

10. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. O ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010 Nr 182 poz. 1228 z późn. zm).

Literatura uzupełniająca

1. Wróblewski D. , Abgarowicz I. (2014), Przegląd wybranych dokumentów normatywnych z zakresu zarządzania kryzysowego i zarządznia ryzykiem wraz z leksykonem, Józefow.

2. Kleczkowski A. S. (1995), Osuwiska i zjawiska pokrewne, Kraków.
3. Richard Dikau R. (1996), Landslide recognition, London.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Lilla Młodzik (ostatnia modyfikacja: 05-05-2021 16:55)