SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru:II (B) Elity polityczne współczesnych społeczeństw - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru:II (B) Elity polityczne współczesnych społeczeństw
Kod przedmiotu 14.1--Poli2P-PDW EPWS-S20
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie przekazać studentom podstawową wiedzę na temat środowisk elitarnych w ogóle, a szczególnie elit politycznych, sposobów ich rekrutacji, roli w społeczeństwie i w państwie, teorii dotyczących ich powstania oraz sposób rekrutacji i cyrkulacji. Także z odniesieniem do konkretnych modeli ustrojowych w XX w.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Czym są elity? 2. Elity władzy a elity polityczne. 3. Klasyczne teorie elit. 4. Współczesne teorie elit. 5. Sposoby rekrutacji elit politycznych. 6. Elity polityczne w państwach totalitarnych: ZSRR i państwa komunistyczne. 7. Elity polityczne w państwach totalitarnych: państwa faszystowskie. 8. Demokratyczne modele elit politycznych: dyskusja elitystów z pluralistami.9. Praktyczna rola elit politycznych w systemach demokratycznych na przykładzie Wielkiej Brytanii i USA. 10. Rola elit politycznych w procesach transformacji ustrojowej na przykładzie Polski. 11. Elity polityczne a postpolityka. 12. Dysfunkcjonalność elit politycznych jako jeden z przejawów kryzysu demokracji.

Metody kształcenia

1. Praca z książką; 2. Praca w grupach; 3. Dyskusja; 4. Dyskusja panelowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na ocenę z ćwiczeń składają się: aktywność na zajęciach /50%/, dyskusja panelowa /50%/.

Literatura podstawowa

  1. J. Sztumski, Elity ich miejsce i rola w społeczeństwie, Katowice 1997.
  2. M. Żyromski, Teorie elit a systemy polityczne, Poznań 2007.

Literatura uzupełniająca

  1. E. Etzioni-Halevy, O autonomii elit w demokracjach zachodnich, [w:] Władza i społeczeństwo, t. 2, wybór i oprac. J. Szczupaczyński, Warszawa 1998.
  2. K. Mannheim, Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy, Warszawa 1974.
  3. I. McAllister, Personalizacja polityki, [w:] Zachowania polityczne, t. 2, red. R. J. Dalton, H. D. Klingemann, Warszawa 2010.
  4. J. Nocoń, Elity polityczne. Studium interpretacji funkcjonalnej, Toruń 2004.
  5. A. Pawłowska, Władza. Elity. Biurokracja. Studium z socjologii polityki, Lublin 1998.
  6. M. Peffley, R. Rohrschneider, Przekonania elit a teoria elitaryzmu demokratycznego, [w:] Zachowania polityczne, t. I, red. R. J. Dalton, H.D. Klingemann, Warszawa 2010.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-04-2021 13:12)