SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologia informacyjna i wprowadzenie do e-administracji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologia informacyjna i wprowadzenie do e-administracji
Kod przedmiotu 14.1--Poli2P-TIiWA-S21
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Jarosław Wagner
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, a także wykształcenie praktycznych umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się ICT w pracy.

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości o komputerze i systemie operacyjnym (zakres szkoły średniej).

Zakres tematyczny

Technologia informacyjna

 • Terminy, pojęcia: Technologia informacyjna a informatyka. TIK (ICT); rola i miejsce TIK w edukacji; ochrona własności intelektualnej; system operacyjny; alternatywne systemy operacyjne (bezpieczeństwo danych i systemu); komputer i sieć komputerowa. Urządzenia peryferyjne; edytory tekstu (Microsoft Word, LibreOffice Writer; Internet – korzystanie z zasobów, komunikacja synchroniczna i asynchroniczna; publikowanie dokumentów HTML (protokół FTP) lub technologia CMS; arkusze kalkulacyjne (Microsoft Excel, LibreOffice Calc); podstawowe informacje o bazach danych; pliki multimedialne; prezentacje multimedialne (Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress) oraz prezentacje multimedialne na stronie internetowej (iSpring lub Sway). Bezpieczeństwo danych oraz systemu operacyjnego – teoria i ćwiczenia praktyczne.
 • Edytor tekstu Microsoft Word lub LibreOffice Writer – formatowanie dokumentów. Marginesy i orientacja strony, listy wypunktowane i numerowane, nagłówki i stopki, podział tekstu na kolumny, tworzenie i formatowanie tabel, wstawianie i formatowanie obiektów graficznych, sprawdzanie pisowni i gramatyki w dokumencie, wykorzystywanie słownika synonimów, edytor równań matematycznych; style, automatyczny spis treści, automatyczne podpisywanie rysunków i tabel, style nagłówków.
 • Arkusz kalkulacyjny – Microsoft Excel lub LibreOffice Calc. Tworzenie i formatowanie arkuszy danych, sortowanie, tworzenie i kopiowanie funkcji, podstawowe obliczenia, formatowanie wykresów; rejestracja makr; tworzenie formularzy. Formularz jako elektroniczny test lub ankieta. Arkusze sieciowe – import danych z wielu arkuszy, kwerenda sieci Web, sumy częściowe, tabela przestawna, filtrowanie, wykresy. Dokumenty Google (w tym formularze - ankiety i testy sieciowe).
 • Multimedia: grafika i dźwięk, film. Grafika – typy plików graficznych, konwersja. Fotografia cyfrowa, programy do edycji zdjęć, skanery i skanowanie, tworzenie animowanych plików gif, tworzenie animacji w prezentacji multimedialnej. Dźwięk – rejestracja dźwięku z różnych źródeł, obróbka dźwięku, konwersja plików dźwiękowych. Osadzanie dźwięku w prezentacji multimedialnej i na stronie internetowej. Film - nagrywanie filmów, zapisywanie i konwersja filmów rozpowszechnianych legalnie w Internecie, montaż plików filmowych.
 • Internet: FTP lub CMS; aplikacje w chmurze; Dokumenty Google, Microsoft OneDrive oraz Dropbox. Projekt witryny internetowej oraz jej wykonanie.

 

Wprowadzenie do e-administracji

 • Informacja elektroniczna w administracji elektronicznej
 • e-government, e-administracja, e-urząd, e-zdrowie
 • Podstawy prawne cyfryzacji administracji
 • Rejestry i ewidencje publiczne oraz elektroniczne usługi administracji
 • Dokument elektroniczny w Administracji Publicznej
 • Podpis elektroniczny i cyberbezpieczeństwo w Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Interfejsy elektronicznych usług publicznych
 • Bazy danych, źródła danych oraz sposoby ich zasilania
 • Krajowe, regionalne i lokalne systemy informatyczne
 • mDokumenty w Administracji Publicznej
 • Systemy Informacji Przestrzennej

Metody kształcenia

Pokaz, demonstracja, praca z książką (samodzielne korzystanie z multimedialnych kursów online: blended learning oraz e-learning), metoda zajęć praktycznych, metoda laboratoryjna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wiedza teoretyczna zdobywana podczas zajęć oraz samodzielnej pracy z książką oraz kursem online będzie sprawdzana z zastosowaniem testów z progami punktowymi. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest zdobycie minimum 60% punktów wszystkich prac oraz kolokwiów.

Umiejętności praktyczne, np. korzystanie z edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego itp. będą weryfikowane na podstawie oceny jakości prac – sprawdzian z progami punktowymi. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest zdobycie minimum 60% punktów. Weryfikacja kompetencji społecznych odbywa się na podstawie analizy realizowanych samodzielnie projektów, których tematyka uwzględnia specyfikę danej specjalności (prezentacje multimedialne oraz strony internetowe) - progi punktowe. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest zdobycie minimum 60% punktów.

Wiedza teoretyczna z zakresu e-administracji weryfikowana będzie na podstawie kolokwium z progami punktowymi.

 

Zaliczenie z laboratoriów: zaliczenie wszystkich podlegających ocenie sprawdzianów oraz zadań i prac.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen cząstkowych.

Ocena końcowa z przedmiotu = ocena z laboratoriów.

Skala ocen:
od 92% do 100% - 5
od 84% 91,99% - 4+
od 76% 83,99% - 4
od 68% do 75,99% - 3+
od 60% do 67,99% - 3
od 0% do 59,99% - 2

Literatura podstawowa

 • Jędryczkowski J., Materiały online: http://staff.uz.zgora.pl/jjedrycz//elearning.html , https://www.youtube.com/c/JJKursy
 • K. Jastrzębska, Elektroniczna administracja jako narzędzie wdrażania zmian organizacyjnych, Wydawnictwo: CeDeWu, Warszawa 2018
 • B. Bal-Domańska, A. Salus, Wstęp do e-administracji : e-obieg dokumentów w administracji publicznej z wykorzystaniem el-Dok-Systemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010
 • J. Jankowski, Administracja elektroniczna, Wyd. Nunicypium, 2009.
 • G. Szpor,, Cz. Martysz, K. Wojsyk, Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Wydanie 1/2015.
 •  Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565)
 • Wszystkie dokumenty prawne dotyczące administracji elektronicznej (ustawy, rozporządzenia, obwieszczenia)

Literatura uzupełniająca

Każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Uwagi

Kurs na platformie e-learninigowej


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 24-05-2021 15:33)