SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Współpraca samorządu z interesariuszami zewnętrznymi (administracją rządową, organizacjami pozarządowymi, sektorem publicznym) - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Współpraca samorządu z interesariuszami zewnętrznymi (administracją rządową, organizacjami pozarządowymi, sektorem publicznym)
Kod przedmiotu 14.1--Poli2P-WSIZ-S21
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Adam Ilciów
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu Współpraca samorządu z interesariuszami zewnętrznymi jest zapoznanie studenta z możliwymi formami współpracy jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami zewnętrznymi i otoczeniem społecznym.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Administracja rządowa; Samorząd terytorialny; Organizacje pozarządowe; Zasada pomocniczości (subsydiarności); Dialog społeczny; Partycypacja; Liderzy opinii; Aktywność społeczna; Interesariusze (mapowanie, zaangażowanie, cele, dialog); Formy współpracy i obszary realizowanych zadań.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, praca z książką, praca z tekstem w grupie, dyskusja, burza mózgów.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.

Literatura podstawowa

R. Barański, Fundacje i stowarzyszenia. Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną, Warszawa 2016.

P. Bromber, Interesariusze w systemie ochrony zdrowia. Rola państwa, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 2017, nr 89 (5), cz. 1, s. 507-520.

A. Bulicz, B. Springer (red.), Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Aspekty społeczne, normatywne, ekonomiczne i organizacyjne. Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji, tom 5, Zielona Góra 2018.

E. Inglot-Brzęk, JST a organizacje pozarządowe – modele współpracy?, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, 2017, nr 52 (4), s. 162-184.

U. Kobylińska, A.J. Kożuch, K. Liczmańska, M. Marzec, A. Świrska, Satysfakcja obywateli i innych interesariuszy a instrumenty zarządzania w JST, Kraków 2016.

A. Kołomycew, Interesariusze polityki oświatowej na poziomie gminy analiza relacji zaangażowanych aktorów, „Edukacja – Technika – Informatyka”, 2017, nr 22 (4), s. 43-49.

A. Kotowski, S.Wijas (red.), Normatywny model współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, Warszawa 2021.

A. Kozak, Współpraca jednostki samorządu terytorialnego z interesariuszami w zakresie polityki kulturalnej, „Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe UE w Katowicach”, 2018, nr 376, s. 80-99.

I. Lipowicz, Samorząd terytorialny a administracja rządowa – administrowanie w warunkach niepewności, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2020, LXXXII, Zeszyt 4, s. 49-63.

G. Makowski, Rozwój sektora organizacji pozarządowych w Polsce po 1989 r., Studia BAS, 2015, Nr 4(44), s. 57-85.

P. Mikołajczak (red.), Rozwój organizacji pozarządowych wobec wyzwań współczesności, Warszawa 2020.

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, EFS, Warszawa 2019, http://siecsplot.pl/wp-content/uploads/2019/04/model_wspolpracy.pdf.

D. Moroń, Organizacje pozarządowe - fundament społeczeństwa obywatelskiego, Wrocław 2012.

M. Oliński, Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w opinii badanych organizacji, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, 2013, nr 63 (3), s. 128-144.

J. Pająk, Interesariusze samorządu powiatowego w kontekście zarządzania wielopodmiotowego, „Zarządzanie Publiczne”, 2015 nr 30 (2), s. 119-130.

A. Perska-Tembłowska, Interesariusze w procesie formułowania celów strategicznych gmin i zasady ich współdziałania, „Studia i Prace – Kolegium Zarządzania i Finansów SGH”, 2019, nr 175, s. 177-185.

B. Rogojsza, Współpraca pomiędzy JST a organizacjami pozarządowymi. Prezentacja dobrych praktyk, „Ekonomiczne Problemy Usług”, 2016, Nr 125, s. 299-309.

I. Seredocha Formy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na przykładzie miasta Elbląg, „Zarządzanie Publiczne”, 2013 nr 24 (4), s. 459-474.

M. Stec (red.), Współpraca administracji rządowej z administracją samorządową, Warszawa 2009.

U. Szymańska, P. Majer, M. Falej (red.), Organizacje pozarządowe a samorząd – 25 lat doświadczeń, Olsztyn 2016.

S. Susmarski, Zarządzanie interesariuszami w projektach realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, „Zarządzanie i Finanse – Journal of Management and Finance”, 2017, Vol. 15, No. 2/1, s. 305-314.

M. Wiśniewska, Współpraca władz lokalnych z interesariuszamia miasta – teoria i praktyka na przykładzie miast regionu łódzkiego

„Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, 2014, Nr 253, s. 305-324.

A. Wodecka-Hyjek, Standardy współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Doświadczenia zagraniczne i krajowe, Kraków 2014.

Literatura uzupełniająca

B. Czerwińska, Prawne uwarunkowania współpracy gmin z organizacjami pozarządowymi - wybrane zagadnienia, „Acta Erasmiana”, 2017, XIV, s. 36-46.

Dialog z interesariuszami. Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym, PARP, EFS, Warszawa 2014.

E. Glińska, Angażowanie interesariuszy w proces brandingu miasta - teoria versus praktyka. „Zarządzanie Publiczne”, 2017, nr 40 (2), s. 33-49.

A. Jarosz, B. Springer (red.), Samorząd miasta na prawach powiatu. Struktury, aktorzy, działanie, Zielona Góra 2018.

A. Jarosz, B. Springer (red.), Powiat w Polsce. Problemy i wyzwania szczebla ponadgminnego, Zielona Góra 2017.

E. Kotnis-Górka, M. Wysocki, Organizacje pozarządowe. Zarządzanie, kreowanie wizerunku i współpraca z mediami w III sektorze, Gliwice 2011.

M.H. Kurleto, Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego, Warszawa 2008.

W. Kużniar, M. Kawa, Relacje jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami w kontekście koncepcji współtworzenia wartości, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, 2015, nr 867 (40), s. 279-287.

M. Rymsza, P. Frączak, R. Skrzypiec, Z. Wejman, Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym, Warszawa 2007.

M. Smolska, Zarządzanie relacjami z interesariuszami czyli jak kreować kapitał relacyjny w przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie”, 2016, Nr 3, s. 307-322.

D. Strus, Relacje między sektorem publicznym i sektorem pozarządowym w sferze wykonywania zadań publicznych, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych”, 2016, Vol. 11, Nr 3, s. 221-233.

M. Wilk, Działalność organizacji pozarządowych w okresie pandemii koronawirusa, [w:] K. Marcinkiewicz, P. Nowak, D. Popielec, M. Wilk (red.), Koronawirus wyzwaniem współczesnego społeczeństwa: media i komunikacja społeczna, Wrocław 2020, s. 185-198.

Wizerunek organizacji pozarządowych. Raport z badania, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2015.

 

Portal Organizacji Pozarządowych – www.ngo.pl.

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873, z późniejszymi zmianami

 

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Adam Ilciów (ostatnia modyfikacja: 05-06-2021 17:39)