SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie funduszami europejskimi w administracji samorządowej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie funduszami europejskimi w administracji samorządowej
Kod przedmiotu 14.1--Poli2P-ZFEAS-S21
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Adam Ilciów
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu Zarządzanie funduszami europejskimi w administracji samorządowej jest zapoznanie studenta z formami pozyskiwania funduszy europejskich, aplikowania o nie, zarządzania nimi i ich rozliczania.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Teoretyczne podstawy funkcjonowania funduszy europejskich; Siatka pojęć stosowana w analizach funduszy europejskich; Istota i zadania pomocy publicznej a finansowanie przedsięwzięć z funduszy europejskich; Fundusze europejskie w Polsce w perspektywie finansowej w latach 2004-2006; Fundusze europejskie w Polsce w perspektywie finansowej w latach 2007-2013; Fundusze europejskie w Polsce w perspektywie finansowej w latach 2014-2020; Fundusze europejskie w Polsce w perspektywie finansowej w latach 2021-2027; Zarządzanie projektem finansowanym ze środków unijnych; Metodyka zarządzania projektem unijnym; Zarządzanie zespołem projektowym; Aplikowanie o środki finansowe w ramach funduszy europejskich.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, praca z książką, praca z tekstem w grupie, dyskusja, burza mózgów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach, udział w dyskusji, projekt realizowany w grupach.

Literatura podstawowa

M. Domiter, A. Marciszewska, Zarządzanie projektami unijnymi. Teoria i praktyka, Warszawa 2021.

P. Dubel, Zarządzanie funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej a polityka rozwoju regionalnego. Projekty I ich realizacja, Warszawa 2021.

A. Filipek, Europejskie Fundusze strukturalne i inwestycyjne. Komentarz do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., Warszawa 2015.

R. Kasprzak, Fundusze unijne. Szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa 2009.

R. Pawlicki, J. Śliwa, Zarządzanie funduszami unijnymi dla przedsiębiorców, Warszawa 2012.

M. Sikora-Gaca, M. Piechowicz, M. Kleinowski, Zarządzanie funduszami europejskimi w Polsce, Warszawa 2018.

M. Trocki (red.), Nowoczesne zarządzanie projektami, Warszawa 2013.

R. Wysocki, Efektywne zarządzanie projektami. Tradycyjne, zwinne, ekstremalne, Warszawa 2013.

 

Portal Funduszy Europejskich, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

Literatura uzupełniająca

A. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 2021.

Uwagi

Brak.


Zmodyfikowane przez dr Adam Ilciów (ostatnia modyfikacja: 26-05-2021 13:44)