SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Kod przedmiotu 14.1--Poli2P-PAS-S21
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Beata Springer
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów podstawowej problematyki postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Przybliżenie procedur stosowanych w działaniach administracji publicznej. Istota, charakter i przebieg postępowania administracyjnego, stosowanie przepisów prawa procesowego, tryb wydawania i wzruszania decyzji administracyjnych, sądownictwo administracyjne oraz postępowanie egzekucyjne w administracji. Istotne jest to, aby studenci zapoznali się z całym systemem gwarancji prawnych obrony jednostki wobec władczej ingerencji administracji publicznej. Nadto, konieczne jest ukazanie praktycznego wymiaru stosowania zasad postępowania administracyjnego. 

Wymagania wstępne

Zaliczenie kursów: Wstęp do nauki o państwie i prawie, Administracja publiczna. 

Zakres tematyczny

 1. Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego. Zasady ogólne postępowania administracyjnego
 2. Podmioty i uczestnicy postępowania administracyjnego 
 3. Reprezentacja strony w postępowaniu administracyjnym 
 4. Stadia postępowania administracyjnego 
 5. Czynności procesowe w toku postępowania
 6. Przerwanie toku postępowania administracyjnego 
 7. Decyzja jako forma rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej. Postanowienie. Ugoda w postępowaniu administracyjnym.
 8. Weryfikacja rozstrzygnięć w toku instancji i poza tokiem instancji. Odwołanie, zażalenie, tryby nadzwyczajne. 
 9. Zakres stosowania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
 10. Podmioty i uczestnicy postępowania egzekucyjnego w administracji 
 11. Podstawy prawne egzekucji administracyjnej 
 12. Przebieg postępowania egzekucyjnego 

Metody kształcenia

Ćwiczenia warsztatowe z zastosowaniem metod interaktywnych, praca z dokumentem źródłowym  – analiza tekstów aktów prawnych, metoda sytuacyjna, klasyczna metoda problemowa.   

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń, na którą składa się: ocena pracy studenta w trakcie zajęć, przygotowanie i aktywność podczas rozwiązywania case study (70%) pozytywne zaliczenie kolokwium ustnego (30%). 

Literatura podstawowa

 1. B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2020.
 2. R. Hauser, A. Skoczylas (red.), Postępowania administracyjne i  sądowoadministracyjne z kazusami, Warszawa 2017
 3. Akty prawne:
  - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.
  - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.
  - Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.

Literatura uzupełniająca

 1. M. Wierzbowski (red.), Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2020 
 2. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Prawo procesowe administracyjne. SystemPrawa Administracyjnego. Tom 9, C.H. Beck, Warszawa 2017

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Beata Springer (ostatnia modyfikacja: 31-05-2021 11:45)