SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Samorząd terytorialny a kościoły i związki wyznaniowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Samorząd terytorialny a kościoły i związki wyznaniowe
Kod przedmiotu 14.1--Poli2P-STKZW-S21
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Arkadiusz Tyda
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu Samorząd terytorialny a kościoły i związki wyznaniowe jest poznanie przez studentów podstawowych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego oraz jego roli i relacji z kościołami i związkami wyznaniowymi.

 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Samorząd w państwie współczesnym; Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce; Polityka wyznaniowa państwa polskiego; Rola samorządu terytorialnego w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego; Zaangażowanie społeczne Kościoła; Polityka likwidacyjna; Polityka reglamentacyjna

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, prezentacje, dyskusja

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwium ustnego, tj. udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 2 pytania (50% wartości oceny końcowej) aktywne uczestniczenie w zajęciach (20%) oraz prezentacja w Power Point (30%).

Literatura podstawowa

R. Michalak, R. Zenderowski, Polityka wyznaniowa. Aspekty teoretyczne i egzemplifikacje, Zielona Góra 2018

R. Michalak, Polityka wyznaniowa państwa polskiego wobec mniejszości religijnych w latach 1945-1989, Zielona Góra 2014.

I. Lipowicz, Samorząd terytorialny XXI wieku, Warszawa 2019.

G. Dutkiewicz, Istota i rola samorządu terytorialnego w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego, „Przegląd Religioznawczy”, 2018, nr 1 (267)

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Arkadiusz Tyda (ostatnia modyfikacja: 03-06-2021 21:56)