SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Master thesis seminar I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Master thesis seminar I
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZL-ANG-D-20_20
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Management and Production Engineering
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 45 3 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the seminar is to gain the ability to solve problems and to acquire, verify and process information from the literature and other sources (Internet, data banks, patent information) regarding the subject of the diploma thesis.

Wymagania wstępne

Problem seminar

Zakres tematyczny

As part of the course, students will participate in seminars whose task is to acquire the ability to solve selected technical and economic problems, consistent with the subject of the diploma thesis.

Metody kształcenia

Seminar

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

The preparation of part of the student's diploma thesis is assessed

Literatura podstawowa

Compliant with the topic of the diploma thesis

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 28-04-2021 22:42)