SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Poradnictwo w pielęgniarstwie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Poradnictwo w pielęgniarstwie
Kod przedmiotu 12.6-WL-PIELD-PP
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Iwona Bonikowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 10 0,67 10 0,67 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 10 0,67 10 0,67 Zaliczenie na ocenę
Praktyka 20 1,33 20 1,33 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przygotowanie studenta do planowania, realizowania i koordynowania poradnictwa wobec podopiecznych podstawowej opieki zdrowotnej.

Wymagania wstępne

Wiedza i umiejetności   z zakresu  pielęgniarstw klinicznych.

Zakres tematyczny

Wykłady/ ćwiczenia:

 1. Założenia teoretyczne poradnictwa w pracy pielęgniarki.
 2. Predyktory funkcjonowania człowieka zdrowego i chorego
 3. Metody oceny stanu zdrowia pacjenta w poradnictwie pielęgniarskim
 4. Zasady postępowania terapeutycznego w przypadku najczęstszych problemów zdrowotnych
 5. Zasady doboru badań diagnostycznych i interpretacji ich wyników w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych
 6. Zasoby technologiczne dla potrzeb poradnictwa zdrowotnego
 7. Działanie terapeutyczne w zależności od oceny stanu pacjenta w ramach posiadanych uprawnień zawodowych

Praktyka zawodowa:

 1. Planowanie  kompleksowej porady pielęgniarskiej uwzględniającej stan ogólny pacjenta, schorzenia, wyniki badań diagnostycznych, problemów zdrowotnych.
 2. Planowanie kompleksowej porady pielęgniarskiej wobec rodziny pacjenta.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, instruktaż, ćwiczenia w grupie, metoda sytuacyjna i przypadków. Praktyki zawodowe odbywają się w podmiotach wykonujących działalność leczniczą - 

gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na ocenę w formie pisemnej - test z progami punktowymi składający się z pytań zamkniętych i/lub otwartych dotyczących tematyki objętej wykładami oraz literaturą podstawową do przedmiotu, warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia. 

Ćwiczenia: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu oraz 100 % obecności. Ocenie podlegają: odpowiedzi ustne i prace pisemne sprawdzające wiedzę, wykonanie zadania indywidualnego i obserwacja bezpośredniej pracy z pacjentem. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Praktyka zawodowa: Praktyka udokumentowana jest kartą praktyki zawodowej. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z koordynatorem praktyk. 

Ocena końcowa: to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

94-100% = 5,0, 85-93% = 4,5, 76-84% = 4,0, 68-75% = 3,5, 60-67% = 3,0, 0-59% = 2,0.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

 1. Ślusarska B.,Kocka K.,Marcinowicz L.,Pielęgniarstwo rodzinne i opieka środowiskowa, Warszawa,PZWL 2019,
 2. Ślusarska B.,Marcinowicz L., Opieka nad podopiecznym w praktyce pielęgniarki rodzinnej. opisy indywidualnych przypadków, Continuo, 2017

 

 

Literatura uzupełniająca

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
 2.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.
 3. Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
 4.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.
 5.  Rozporządzenie Ministra w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania.
 6.  Program Szczepień Ochronnych – Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego
 7.  Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
 8.  Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.
 9.  Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta

Uwagi

Praktyka zawodowa: 20 godzin, 1 ECTS


Zmodyfikowane przez mgr Iwona Bonikowska (ostatnia modyfikacja: 18-07-2021 21:37)