SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Opieka i edukacja terapeutyczna w cukrzycy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Opieka i edukacja terapeutyczna w cukrzycy
Kod przedmiotu 12.6-WL-PIELD-CUK
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Iwona Bonikowska
 • dr n. med. Małgorzata Urbańska-Kosińska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 20 1,33 20 1,33 Egzamin
Ćwiczenia 25 1,67 25 1,67 Zaliczenie na ocenę
Praktyka 10 0,67 10 0,67 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Opanowanie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu diabetologii  w tym opieki i edukacji terapeutycznej  pacjenta z cukrzycą w warunkach hospitalizacji i przygotowanie do samoopieki w warunkach środowiska domowego.

Wymagania wstępne

Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu podstaw pielęgniarstwa, anatomii, fizjologii, patologii, farmakologii, interny i pielęgniarstwa internistycznego.

Zakres tematyczny

Wykład i ćwiczenia: 

 1. Organizacja ośrodków diabetologicznych, stowarzyszenia diabetologiczne, koszty społeczne leczenia cukrzycy.
 2. Epidemiologia cukrzycy.
 3. Prewencja cukrzycy.
 4. Cukrzyca w wieku podeszłym.
 5. Cukrzyca- sytuacje szczególne.
 6. Cukrzyca w przebiegu ciąży.
 7. Edukacja jako istotny element terapii w cukrzycy.
 8. Główne obszary edukacji pacjenta z cukrzycą.
 9. Wspomaganie rodziny chorego we wszystkich sferach życia.

Praktyka zawodowa:

1. Opracowuje i wdraża plan opieki nad pacjentem z noworozpoznaną cukrzycą, zespołem metabolicznym, w stanie hipoglikemii i hiperglikemii.

2. Prowadzi edukację pacjenta w zakresie samokontroli glikemii, kontroli masy ciała, pomiary ciśnienia tętniczego krwi,  pielegnacji stopy cukrzycowej w warunkach domowych.

3. Prowadzi edukację w zakresie zaleceń żywieniowych i aktywności fizycznej.

4. Prowadzi edukację pacjenta i jego rodziny w zakresie zapobiegania ostrym i późnym powikłaniom cukrzycy.

5. Wykorzystuje nowoczesne techniki monitorowania cukrzycy.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, analiza dokumentów, metoda poglądowa, dyskusja problemowa, ćwiczenia praktyczne, zajęcia w grupach.Praktyki zawodowe odbywają się w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w szczególności w oddziałach szpitalnych.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin przeprowadzony w formie pisemnej - test z progami punktowymi, warunkiem zdania jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia. Do egzaminu student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń.

Ćwiczenia: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu oraz 100% obecności. Ocenie podlegają: kolokwia sprawdzające wiedzę przed lub po każdym bloku tematycznym – ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów, test praktycznych umiejętności, wykonanie zadania indywidualnego. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

94-100% = 5,0, 85-93% = 4,5, 76-84% = 4,0, 68-75% = 3,5, 60-67% = 3,0, 0-59% = 2,0.

Praktyka zawodowa: warunkiem zaliczenia jest 100% obecność na zajęciach oraz uzyskanie zaliczeń  ze wszystkich działań przewidzianych do realizacji w ramach programu.

Ocena końcowa: to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

1. Talarska D. Zozulińska-Ziółkiewicz D. Pielęgniarstwo internistyczne. PZWL  Warszawa 2018

2. Szewczyk A. Pielęgniarstwo Diabetologiczne. PZWL Warszawa 2015

3. Pańkowska E. Cukrzyca personalizacja terapii i opieki nad pacjentem. PZWL Warszawa 2017

4. Tobiasz- Kałkun N., standardy i procedury pielęgniarskiej praktyki klinicznej na stanowisku edukatora do spraw diabetologii, PZWL Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca

 1.  Polskie Towarzystwo Diabetologiczne: Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2021. Diabet. Prakt., 2021, 7; 1
 2. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi

Praktyka zawodowa: 10 godzin, 0,5 ECTS


Zmodyfikowane przez mgr Iwona Bonikowska (ostatnia modyfikacja: 18-07-2021 21:39)