SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej
Kod przedmiotu 12.6-WL-PIELD-IT
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Beata Wudarczyk
 • dr n. med. Bartosz Kudliński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 5 0,33 5 0,33 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 10 0,67 10 0,67 Zaliczenie na ocenę
Warsztaty 5 0,33 5 0,33 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Nabycie wiedzy i umiejętności samodzielnego prowadzenia procesu pielęgnowania w oddziale intensywnej opieki medycznej, zaawansowanych czynności resuscytacyjnych, organizacji pracy w oddziałach intensywnej opieki medycznej. Przygotowanie do współpracy w zespole interdyscyplinarnym.

Wymagania wstępne

Znajomość fizjologii, patologii, anatomii, ratownictwa medycznego, anestezjologii i pielęgniarstwa w zagrożeniu życia na poziomie licencjackim. Znajomość sposobów oceny stanu pacjenta i aktualnych wytycznych BLS i ALS u dzieci i dorosłych.

Zakres tematyczny

Wykłady:

 1. Zasady organizacji intensywnej opieki medycznej w Polsce.  
 2. Specyfika pracy w OIT.
 3. Monitorowanie stanu chorego w OIT.
 4. Standardy i procedury postępowania w OIT.
 5. Profilaktyka zakażeń w OIT.
 6. Metody diagnostyczne w OIT.
 7. Postępowanie w NZK u pacjentów OIT.
 8. Podstawowe i zaawansowane zabiegi RKO oraz użycie defibrylatora AED.
 9. Ostra niewydolność oddechowa, krążenia, nerek i wątroby- przyczyny, podział, objawy, diagnostyka, metody leczenia, opieka pielęgniarska.

Ćwiczenia:

 1. Pielęgnowanie pacjentów w stanie zagrożenia życia  spowodowanym: niewydolnością układu oddechowego, krążenia, nerwowego, wstrząsem i urazem wielonarządowym.
 2. Proces pielęgnowania pacjentów ze schorzeniami zagrażającymi życiu.
 3. Opieka nad chorym nieprzytomnym.
 4. Płynoterapia w OIT.
 5. Żywienie enteralne i parenteralne chorych w OIT.
 6. Opieka pielęgniarska nad pacjentem w schyłkowym okresie życia i jego rodziną.
 7. Śmierć mózgu- mechanizm i rozpoznawanie. Opieka nad dawcą narządów.
 8. Zagadnienia etyczne w OIT.
 9. Delirium, ból i zaburzenia snu u pacjentów w OIT- ocena, metody leczenia, rola pielęgniarki.

Warsztaty (Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej):

 1. Ocenianie wydolności oddechowej w zakresie częstości, głębokości i charakteru oddechu.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentowi, podejmowanie interwencji niezwłocznie po rozpoznaniu objawów zagrożenia lub nagłego zatrzymania krążenia.
 3. Wykonanie intubacji dotchawiczej pacjenta z zaburzeniami oddychania i z NZK.
 4. Rozpoznawanie stanu zagrożenia życia chorego w różnych przypadkach klinicznych.
 5. Omówienie objawów wstrząsu, dynamiki przebiegu klinicznego oraz zasad leczenia stanu bezpośredniego zagrożenia życia u osoby dorosłej.
 6. Ocena stanu klinicznego ciężko chorego na podstawie danych subiektywnych i obiektywnych z wykorzystaniem dostępnych narzędzi oceny i systemów punktowych (skale oceny poziomu i głębokości sedacji, skale behawioralnej oceny bólu, skale oceny stanu świadomości i ryzyka stopnia niedożywienia ciężko chorego).

 

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, pokaz, ćwiczenia praktyczne, metoda sytuacyjna i przypadków , metoda symulacji medycznej (warszaty realizowane w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie przedmiotu na ocenę przeprowadzone jest w formie pisemnej,  test z progami punktowymi składający się z pytań zamkniętych i/lub otwartych dotyczących tematyki objętej wykładami oraz literaturą podstawową do przedmiotu, warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia. 

Ćwiczenia: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: odpowiedzi ustne i prace pisemne sprawdzające wiedzę, wykonanie zadania indywidualnego i obserwacja bezpośredniej pracy z pacjentem. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Warsztaty (CSM): warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach CSM. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

94-100% = 5,0, 85-93% = 4,5, 76-84% = 4,0, 68-75% = 3,5, 60-67% = 3,0, 0-59% = 2,0.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

 1. Dyk D. Gutysz-Wojnicka A. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej terapii. PZWL 2018.
 2. Wołowicka L. Dyk D. (red). Anestezjologia i intensywna opieka . Klinika i pielęgniarstwo. PZWL, Warszawa 2014.
 3. Krajewski–Kułak E. Rolka H. Jankowiak B. Standardy anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej. PZWL 2014.
 4. Kleszczyński J.Stany nagłe u dzieci.  PZWL Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca

 1. Kózka M. Rumian B. Maślanka M. Pielęgniarstwo ratunkowe. PZWL, Warszawa 2013.
 2. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich (ostatnia modyfikacja: 01-08-2021 22:47)