SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru - Komunikacja interpersonalna w pielęgniarstwie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru - Komunikacja interpersonalna w pielęgniarstwie
Kod przedmiotu 12.2-WL-PIELD-PDW-KIP
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Marcin Florkowski
 • mgr Konrad Opaliński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 15 1 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 15 1 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest opanowanie przez studentów wiedzy na temat komunikacji, jej rodzajów i sposobów komunikowania się oraz uświadomienie własnych kompetencji i umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej. Poznanie skutecznych narzędzi i metod komunikacji interpersonalnej, barier i ograniczeń komunikacyjnych. Studenci kształtować będą również umiejętności komunikacyjne i prowadzenie skutecznej komunikacji zarówno z pacjentem, jego rodziną oraz zespołem współpracowników.    

Wymagania wstępne

Otwartość i gotowość do kształcenia się z zakresu umiejętności i technik komunikacji interpersonalnej

Zakres tematyczny

Wykłady i ćwiczenia:

 1. Modele i definicja komunikacji interpersonalnej.
 2. Zasady i przebieg procesu komunikowania się.
 3. Schemat i elementy procesu komunikacji.
 4. Techniki komunikacyjne.
 5. Aktywne słuchanie.
 6. Elementy JA w komunikacji.
 7. Komunikacja werbalna i niewerbalna.
 8. Asertywność w procesie komunikacji.
 9. Nawiązywanie kontaktu i budowanie partnerskiej relacji z pacjentem.
 10. Bariery komunikacyjne.
 11. Ćwiczenia praktyczne.

Metody kształcenia

Wykład: metoda podająca (prezentacja multimedialna).

Ćwiczenia: metoda warsztatowa, metoda sytuacyjna,  praca w grupach, praca indywidualna, dyskusja, studium przypadku, gry symulacyjne, gry dydaktyczne, praca z podręcznikiem, metoda projektów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie przeprowadzone w formie pisemnej - kolokwium sprawdzające wiedzę – ocena pozytywna powyżej 60% punktów możliwych do zdobycia.

Ćwiczenia: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: aktywność  studenta podczas zajęć w formie warsztatów, odpowiedź ustna, praca własna i w grupie, indywidualnie przygotowanych zadań i pracy zaliczeniowej. W przypadku nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

94-100% = 5,0, 85-93% = 4,5, 76-84% = 4,0, 68-75% = 3,5, 60-67% = 3,0, 0-59% = 2,0.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

 1. Doroszewski J. Kulus M. Markowski A. (red.) Porozumienie z pacjentem. Relacje i komunikacja. Warszawa 2014
 2. Ford M. J. Myerscough Ph. R. Jak rozmawiać z pacjentem, Gdańsk 2001
 3. Goban-Klas T. (red.) Komunikowanie w ochronie zdrowia – interpersonalne, organizacyjne i medialne, Warszawa 2014
 4. McKay M. Davis M. Fanning P. Sztuka skutecznego porozumiewania się, Sopot 2017

 

Literatura uzupełniająca

 1. Alberti R.Emmons M. Asertywność: sięgaj po co chcesz nie raniąc innych, Gdańsk 2007
 2. Barański J. Steciwko A. Relacja lekarz – pacjent. Zrozumienie i współpraca,Warszawa 2013
 3. Knapp M. L. Hall J. A. Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wrocław 2008
 4. Makara-Studzińska M. Komunikacja z pacjentem, Lublin 2012

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Iwona Bonikowska (ostatnia modyfikacja: 17-07-2021 18:06)