SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Opieka i edukacja terapeutyczna u pacjenta z bólem - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Opieka i edukacja terapeutyczna u pacjenta z bólem
Kod przedmiotu 12.6-WL-PIELD-OETPB
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Anna Gwara
 • dr n. med. Izabela Łasińska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 15 1 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 15 1 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest przygotowanie pielęgniarki do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie postępowania przeciwbólowego. Szczegółowe cele obejmują nabycie umiejętności: oceny  natężenia bólu za pomocą przyjętych skal, wyboru odpowiedniego  leku/leków, doboru dawki oraz podawania leków różnymi drogami w celu uśmierzania bólu.

Wymagania wstępne

Wiedza i umiejetności z zakresu biochemii, fizjologii i farmakologii.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny wykłady/ćwiczenia

 1. Podstawy patofizjologii bólu.
 2. Ocena nasilenia bólu za pomocą  różnych skal.
 3. Zasady stosowania leków przeciwbólowych, drabina analgetyczna WHO.
 4. Nieopioidowe leki przeciwbólowe.
 5. Opioidowe leki przeciwbólowe.
 6. Analgezja multimodalna w leczeniu bólu, niefarmakologiczne metody uśmierzania bólu. 
 7. Podstawy prawne i możliwości stosowania leków przeciwbólowych przez pielęgniarki.
 8. Farmakoterapia bólu u dzieci.
 9. Farmakoterapia bólu u  kobiet ciężarnych, karmiących oraz  u osób w podeszłym wieku.
 10. Zasady postępowania w bólach pourazowych, nowotworowych oraz innych ostrych zespołach bólowych.
 11. Monitorowanie postępowania przeciwbólowego. Zagrożenia i przeciwdziałania w przypadku przedawkowania leków stosowanych w terapii bólu.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, analiza dokumentów, obserwacja, metoda poglądowa, dyskusja problemowa, ćwiczenia w grupach w Centrum Symulacji Medycznej.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady/Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: kolokwia sprawdzające wiedzę przed lub po każdym bloku tematycznym – ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów, test praktycznych umiejętności, wykonanie zadania indywidualnego i obserwacja  w czasie zajęć. W przypadkach usprawiedliwionych nieobecności, których dozwolony limit nie może przekroczyć 1 zajęć, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

94-100% = 5,0, 85-93% = 4,5, 76-84% = 4,0, 68-75% = 3,5, 60-67% = 3,0, 0-59% = 2,0.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

 1. Wordliczek J., Dobrogowski J.: Leczenie bólu. WL PZWL, Warszawa 2011.
 2. Farmakologia i farmakoterapia dla ratowników medycznych”  Mitręga K.A. , Krzemiński T.F.; Elsevier Urban & Partner, 2017.
 3. Góraj E., : Leczenie interwencyjne bólu u chorych na nowotwory, Termedia, Poznań 2020

Literatura uzupełniająca

 1. Cenajek-Musiał D., Okulicz-Kozaryn I, Grześkowiak M. Repetytorium z Medycyny Ratunkowej UM Poznań, Poznań 2017, wyd. I.
 2. Woroń J., Filipczak – Bryniarska I.  Wybór leku w farmakoterapii bólu, Anestezjologia i Ratownictwo 2010; 4; 510 – 513.
 3. Szyller J., Koral M., Zyśko D., Analiza zastosowania opioidowych leków przeciwbólowych przez ratowników medycznych w zespołach podstawowych ratownictwa medycznego 2013; 7: 165-172.
 4. Bryja M., Kosioski S., Wojtaszowicz R., Badanie bólu przez ratowników medycznych, Anestezjologia i ratownictwo 2013; 7: 139-144.
 5. Mutschler E., Geisslinger G., Kroemer H.K., Schafer-Korting M.: Farmakologia i toksykologia. Podręcznik. Wyd. II, MedPharm Polska, Wrocław 2010. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Iwona Bonikowska (ostatnia modyfikacja: 17-07-2021 18:19)