SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język rosyjski w turystyce - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język rosyjski w turystyce
Kod przedmiotu 04.1-WH-FRSD-TUR-K-S14_gen5CEGS
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr Aleksandra Urban-Podolan
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Po ukończeniu cyklu ćwiczeń student powinien opanować rosyjskie słownictwo branżowe zgodnie z zakresem tematycznym przedmiotu.

Wymagania wstępne

Znajomość języka rosyjskiego na poziomie min. B2.

Zakres tematyczny

Firma turystyczna (ogłoszenia o naborze pracowników, stanowiska, CV, list polecający, rozmowa kwalifikacyjna itp.).

Turystyka poznawcza. Rodzaje turystyki ekstremalnej. Turystyka edukacyjna.

Ubezpieczenia i transport w turystyce.

Metody kształcenia

Rozumienie ze słuchu, praca z tekstem, metoda sytuacyjna, zadania testowe

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie zaliczenia przewidzianych prac domowych i kontrolnych.

Literatura podstawowa

  1. I. Obłąkowska-Galanciak, B. Jeglińska, Język rosyjski w turystyce, Olsztyn 2002.
  2. Русский – Экзамен – Туризм. РЭТ-2, Москва 2006.

Literatura uzupełniająca

1. Materiały autentyczne, zasoby internetowe.

2. С. Кусков, Ю.А. Джаладян, Основы туризма, Москва 2011.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Halina Stundis (ostatnia modyfikacja: 22-04-2022 18:56)