SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodologia badań językoznawczych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodologia badań językoznawczych
Kod przedmiotu 09.3-WH-FRSD-BJ-Ć-S14_genV1323
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami badawczymi stosowanymi w językoznawstwie, ze szczególnym uwzględnieniem metodologii w badaniach porównawczych.

Wymagania wstępne

 Wiedza o lingwistyce jako nauce, systemie językowym oraz w stopniu zaawansowanym znajomość terminologii językoznawczej.

Zakres tematyczny

Przegląd kierunków i szkół badań lingwistycznych. Rodzaje metod badawczych w dyscyplinie językoznawstwo (badania eksperymentalne, kontrastywne, korpusowe, analiza dyskursu, analiza konwersacyjna, studium przypadku i inne). Charakterystyka procesu badawczego i jego etapów. 

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pozytywna ocena z kontroli bieżącej, odpowiedzi ustnych oraz pracy pisemnej.

Literatura podstawowa

 

  1. A. Furdal, Językoznawstwo otwarte, Wrocław 2000.
  2. Cz. Lachur, Zarys językoznawstwa ogólnego, Opole 2004.
  3. M. Koczerhan, Podstawy językoznawstwa konfrontatywnego, Kępa 2009.
  4. T. Milewski, Językoznawstwo, Warszawa 1975.
  5. P. Stalmaszczyk (red.), Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne, Łódź 2006.
  6. A. Weinsberg, Językoznawstwo ogólne, Warszawa 1983.

Literatura uzupełniająca

  1. J.P.B. Allen, S. Pit Corder (red.), Kurs edynburski językoznawstwa stosowanego, t. I-II, Warszawa 1983.
  2. F. Polański (red.), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław 1993.

Uwagi


Przedmiot może być również  prowadzony w języku polskim.


Zmodyfikowane przez dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 29-04-2022 14:01)