SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium magisterskie II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie II
Kod przedmiotu 09.0-WH-FRSD-SEMD-2-S-S14_genAWC0F
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
 • dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w pogłębione umiejętności badawcze i przygotowanie pod kierunkiem promotora pracy magisterskiej.

Wymagania wstępne

Uzyskanie zaliczenia z „Seminarium magisterskiego I”.

Zakres tematyczny

 

 • Formułowanie problemów badawczych.
 • Budowa struktury pracy.
 • Zapoznanie się z istotną dla pracy literatura naukową.
 • Określenie metod badawczych.
 • Gromadzenie materiału badawczego.

Metody kształcenia

Dyskusja, metoda problemowa. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja postępu w przygotowaniu pracy magisterskiej zgodnie z indywidualnymi ustaleniami właściwymi dla tematu pracy.

Literatura podstawowa

 1. U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.
 2. H. Kozłowski, Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.
 3. H. Seweryniak, Metodyka uczenia się pisania prac dyplomowych, Płock 2000.
 4. Z. Szkutnik, Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań 2005.
 5. Literatura ustalana jest zgodnie z tematem pracy dyplomowej  i dobierana  indywidualnie dla każdego studenta zależnie od specyfiki tematu pracy magisterskiej.

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 29-04-2022 14:33)