SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język rosyjski w biznesie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język rosyjski w biznesie
Kod przedmiotu 04.1-WH-FRSD-BIZ-K-S14_gen1N5Z0
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 60 4 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Wzbogacanie i doskonalenie języka rosyjskiego w zakresie business communication (słownictwo i konstrukcje gramatyczne) aktualnie używanego w transakcjach międzynarodowych oraz przy nawiązywaniu kontaktów biznesowych w wybranych branżach i dziedzinach gospodarki.

Wymagania wstępne

Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B2.

Zakres tematyczny

Rosja jako partner gospodarczy. Administracyjny podział Rosji. Prawo i przedsiębiorczość. Rodzaje podmiotów gospodarczych. Struktura i działalność przedsiębiorstwa. Rozmowa telefoniczna. Marketing. Sposoby promocji towaru na rynku. Reklama. Zawieranie transakcji handlowych: rodzaje operacji; ceny i warunki dostawy towaru. Podatki. Banki. Giełda. Towarzystwa ubezpieczeniowe.

Metody kształcenia

Praca z książką (z podręcznikiem, praca z oryginalnym tekstem publicystycznym z prasy rosyjskiej – indywidualna i w zespole), pogadanka, metoda sytuacyjna, metody ćwiczebne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest egzamin w formie pisemnej, do którego może przystąpić student po uzyskaniu zaliczenia z przedmiotu na podstawie pozytywnych wyników z oceny bieżącej i prac kontrolnych.

Literatura podstawowa

  1. Bondar N., Chwatow S., Бизнес-контакт. Komunikacja biznesowa po rosyjsku, cz.1- 2, Warszawa 2010.
  2. Chwatow S., Hajczuk R., Русский язык в бизнесе,Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca

  1. Jochym-Kuszlikowa L., Kossakowska E., Słownik rosyjsko-polski. Biznes i gospodarka, Warszawa 2008.
  2. Культура устной и письменной речи делового человека, ред. И. М. Рожкова, Москва 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 29-04-2022 14:41)