SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teksty i konteksty - językoznawstwo - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teksty i konteksty - językoznawstwo
Kod przedmiotu 09.0-WH-FRSD-TK-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zadaniem przedmiotu jest wskazanie miejsce tekstu we współczesnym językoznawstwie, uświadomienie studentom różnic istniejących między poszczególnymi typami tekstów oraz przyswojenie umiejętności ich odpowiedniego zastosowania i interpretacji.

Wymagania wstępne

Znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1.

Zakres tematyczny

Analiza pojęcia dyskursu i jego odniesienia do tekstu. Językowa analiza tekstów (treści, struktury, przeznaczenia itp.), należących do różnych typów dyskursów – dyskurs publiczny, polityczny, prasowy itd.

Metody kształcenia

Wykład konwersacyjny, praca z tekstem źródłowym, praca w grupach, ćwiczenia produkcyjne, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pozytywna ocena na podstawie kontroli bieżącej oraz pracy pisemnej.

Literatura podstawowa

  1. И. Р. Гальперин, Текст как объект лингвистического исследования, Москва 1981.
  2. А. Олянич, Презентационная теория дискурса, Москва 2007.
  3. Русский язык. Текст как целое и компоненты текста. Москва 1982.
  4. B. Witosz, K. Sujkowska-Sobisz, E. Ficek (red.), Dyskurs i jego odmiany, Katowice 2016.
  5. U. Zydek-Bednarczuk, Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu,  Kraków 2005.

Literatura uzupełniająca

  1. Н.Д. Арутюнова, Дискурс / Лингвистический энциклопедический словарь, Москва 1990.
  2. О.С. Ахманова, Словарь лингвистических терминов, Москва 1966.


  3.  

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 29-04-2022 14:40)