SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Językoznawstwo ogólne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Językoznawstwo ogólne
Kod przedmiotu 09.3-WH-FRSD-JO-S19
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 7
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poszerzenie i pogłębienie wiadomości z zakresu językoznawstwa ogólnego. 

Wymagania wstępne

Znajomość w stopniu zaawansowanym podstawowej terminologii językoznawczej. 

Zakres tematyczny

Powstanie językoznawstwa jako samodzielnej nauki. Najważniejsze kierunki i metody językoznawstwa współczesnego: językoznawstwo przedstrukturalne, językoznawstwo strukturalne, językoznawstwo generatywne i językoznawstwo kognitywne. Związki lingwistyki z innymi naukami. Działy językoznawstwa. Budowa języka – systemy: fonologiczny, morfologiczny, semantyczny, składniowy i stylistyczny. Funkcje społeczne języka. Odmiany językowe: język potoczny, naukowy, artystyczny. 

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda problemowa, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę na podstawie pozytywnej oceny odpowiedzi ustnych i prac pisemnych (kolokwium, referatu i pracy pisemnej).

Literatura podstawowa

1. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, pod red F. Polańskiego, Wrocław 1993. 

2. A. Furdal, Językoznawstwo otwarte, Wrocław 2000. 

3. Kurs edynburski językoznawstwa stosowanego, pod red. J.P.B. Allena, S. Pit Cordera, t. I-II, Warszawa 1983. 

4. R. Langacker, Wykłady z gramatyki kognitywnej, Lublin 2001.

5. Cz. Lachur, Zarys językoznawstwa ogólnego, Opole 2004. 

6. T. Milewski, Językoznawstwo, Warszawa 1975.

7. A. Weinsberg, Językoznawstwo ogólne, Warszawa 1983.

Literatura uzupełniająca

  1. J. Lyons, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 1976. 
  2. R. Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-04-2022 20:26)