SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Gramatyka poraktyczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Gramatyka poraktyczna
Kod przedmiotu 09.1-WH-FRSD-GP-S19
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem nadrzędnym przedmiotu jest poprawne posługiwanie się językiem rosyjskim w mowie i piśmie, celem podrzędnym - utrwalenie wybranych zagadnień gramatycznych języka rosyjskiego.

Wymagania wstępne

Znajomość gramatyki opisowej języka rosyjskiego oraz specjalistycznej terminologii językoznawczej. 

Zakres tematyczny

Wyrażanie relacji temporalnych i przestrzennych przy użyciu różnych środków językowych w zdaniu prostym i złożonym.

Utrwalenie wybranych zagadnień z fleksji imiennej i werbalnej.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, metoda ćwiczebna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pozytywne oceny z kontroli bieżącej oraz pisemnych prac kontrolnych.

Literatura podstawowa

  1. A. Gołubiewa , N. Kowalska, Ćwiczenia z gramatyki praktycznej języka rosyjskiego, cz. 1-2, Warszawa 1999.
  2. И.В. Одинцова, Н.М. Малашенко, Е.Л. Бархударова, Русская грамматика  в упражнениях, Москва 2016.

Literatura uzupełniająca

  1. A. Gołubiewa, M. Kuratczyk, Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Warszawa 2009.
  2. N. Kowalska, D. Samek, Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego, Kraków 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 29-04-2022 14:52)