SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Tłumaczenia pisemne I (teksty użytkowe) - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Tłumaczenia pisemne I (teksty użytkowe)
Kod przedmiotu 09.4-WH-FRSD-TP1TU-S19
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr Aleksandra Urban-Podolan
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest poszerzenie poznanego wcześniej słownictwa oraz wykształcenie umiejętności tłumaczenia i redagowania różnorodnych polsko- i rosyjskojęzycznych tekstów użytkowych.

Wymagania wstępne

Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B2.

Zakres tematyczny

Tłumaczenie autentycznych tekstów użytkowych o charakterze ogólnym, jak: życiorys, podanie, list motywacyjny, list oficjalny, umowa najmu, umowa użyczenia, protokół, oferta, umowa, statut, regulamin itp.

Metody kształcenia

Ćwiczenia praktyczne (grupowe i indywidualne) prowadzone w oparciu o teksty autentyczne, dyskusja (analiza poprawności sporządzonych tłumaczeń).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie pozytywnych ocen wykonanych samodzielnie prac przekładowych (domowych i kontrolnych).

Literatura podstawowa

1. Materiały autentyczne, zasoby internetowe.

2. Słowniki jedno- i dwujęzyczne.

Literatura uzupełniająca

  1. Dąmbska-Prokop U., Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa 2000.
  2. Ingarden R., O tłumaczeniach, [w:] O sztuce tłumaczenia, pod red. M. Rusinka, Wrocław, 1955, s. 127–190.
  3. Kielar B., Zarys translatoryki, Warszawa 2003
  4. Lipiński K.,Vademecum tłumacza, Kraków 2000
  5. Pieńkos J.,Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Kraków 2003
  6. Wojtasiewicz O., Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa 1996.
  7. Dzierżanowska H., Przekład tekstów nieliterackich, Warszawa 1988
  8. Kielar B., Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne, Wrocław 1988

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Łazar (ostatnia modyfikacja: 28-04-2022 00:44)