SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Tłumaczenia pisemne II (teksty specjalistyczne) - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Tłumaczenia pisemne II (teksty specjalistyczne)
Kod przedmiotu 09.4-WH-FRSD-TP2TS-S19
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr Aleksandra Urban-Podolan
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 60 4 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z podstawową terminologią i frazeologią wybranych subjęzyków specjalistycznych.

Wykształcenie umiejętności tłumaczenia i redagowania tekstów specjalistycznych z wybranych dziedzin z języka rosyjskiego na polski i odwrotnie z zastosowanie rejestru (stylu funkcjonalnego) języka właściwego dla danego rodzaju tekstu.

Wymagania wstępne

Znajomość języka rosyjskiego na poziomie min. B2.

Zakres tematyczny

Tłumaczenia z zakresu tematyki technicznej, ekonomicznej i biznesowej, medycznej i farmaceutycznej, prawniczej, turystycznej i in (tematyka ustalana przez osobę prowadzącą zajęcia). 

Metody kształcenia

Ćwiczenia praktyczne (grupowe i indywidualne) prowadzone w oparciu o teksty autentyczne, dyskusja (analiza poprawności sporządzonych tłumaczeń).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie pozytywnych ocen wykonanych samodzielnie prac przekładowych (domowych i kontrolnych).

Literatura podstawowa

1. Materiały autentyczne, zasoby internetowe.

2. Specjalistyczne słowniki jedno- i dwujęzyczne.

Literatura uzupełniająca

  1. Dąmbska-Prokop U., Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa 2000.
  2. Ingarden R., O tłumaczeniach, [w:] O sztuce tłumaczenia, pod red. M. Rusinka, Wrocław, 1955, s. 127–190.
  3. Kielar B., Zarys translatoryki, Warszawa 2003.
  4. Lipiński K.,Vademecum tłumacza, Kraków 2000.
  5. Pieńkos J.,Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Kraków 2003.
  6. Wojtasiewicz O., Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa 1996.
  7. Dzierżanowska H., Przekład tekstów nieliterackich, Warszawa 1988.
  8. Kielar B., Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne, Wrocław 1988.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Łazar (ostatnia modyfikacja: 28-04-2022 00:45)