SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot społeczny: Społeczeństwo obywatelskie. Teoria i praktyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot społeczny: Społeczeństwo obywatelskie. Teoria i praktyka
Kod przedmiotu 14.0-WH-SO- 20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Szczap
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z pojęciem społeczeństwa obywatelskiego oraz jego historią. Ponadto student pozna zasady funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na świecie. Zdobędzie wiedzę i umiejętności aktywnego uczestnictwa społecznego i tworzenia organizacji pozarządowych.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Pojęcie i teorie społeczeństwa obywatelskiego. Historia społeczeństwa obywatelskiego. Modele obywatelstwa: liberalny, komunitarystyczny, socjaldemokratyczny, personalistyczny. Społeczeństwo obywatelskie jako: idea normatywna; przestrzeń publiczna chroniona instytucjonalnie przed arbitralną interwencją państwa; zbiór zorganizowanych grup/stowarzyszeń. Demokracja, ruchy społeczne, lokalne społeczeństwa obywatelskie. Zasoby lokalne i ekonomizacja III sektora. Dialog w demokracji lokalnej – ograniczenia deliberacji. Partycypacja i zaangażowanie obywatelskie w lokalnej polityce społecznej,teoria a praktyka (tożsamość obywatelska). Organizacje pozarządowe na arenie globalnej. Funkcjonowaie społeczeństwa obywatelskiego w wybranych państwach. 

Metody kształcenia

Wykład, dyskusja, praca z tekstem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo, kolokwium zaliczeniowe.

Literatura podstawowa

• J. Szacki (red.) Ani Książe, ani kupiec. Obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej. Kraków-Warszawa 1997.
• J. Sroka (red.). Wybrane instytucje demokracji partycypacyjnej w polskim systemie politycznym. Warszawa 2008.
• S. A. Arnstein, Partycypacja, Warszawa 2012.
• M. Kowalewski, Protest miejski. Przestrzenie, tożsamość i praktyki niezadowolonych obywateli miast. Kraków 2016.
• J. Wygnański, Ekonomizacja sektora pozarządowego, "Zarządzanie Publiczne" 1/2008.
•  P. Gliński i in. (red.). Samoorganizacja społeczeństwa Polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie. Warszawa 2004.
• J. M. Brinkerhoff, Trzeci sektor dla zaawansowanych. Współczesne teorie trzeciego sektora – wybór tekstów. Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca

M. Baranowski (red.) Demokracja i rola obywatela. O napięciu pomiędzy państwem, społeczeństwem i procesami globalizacyjnymi. Poznań 2014.

B. Gąciarz, J. Bartkowski. Samorząd a rozwój. Instytucje – obywatele – podmiotowość. Warszawa 2012.

J. Auleytner (red.), Krajowe i międzynarodowe konteksty polityki społecznej, Warszawa 2016

J. Raciborski. Obywatel jako wyborca, Warszawa 2010.

Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce, (red.) M. Marczewska - Rytko, Lublin 2010.

W. Misztal, A. Kościański (red.), Rozdroża praktyki i idei społeczeństwa obywatelskiego. Warszawa 2011.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Szczap (ostatnia modyfikacja: 24-04-2022 15:59)