SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru - Rosyjski rynek pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru - Rosyjski rynek pracy
Kod przedmiotu 09.1--FRD-RRPR-S22
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr Jolanta Fainstein
  • dr Agnieszka Łazar
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wzbogacanie i doskonalenie języka rosyjskiego w zakresie rosyjskiego rynku pracy (słownictwo i konstrukcje gramatyczne) aktualnie używanego podczas poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych oraz przy nawiązywaniu kontaktów biznesowych w wybranych branżach i dziedzinach rynku pracy.

Wymagania wstępne

Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B2.

Zakres tematyczny

W ramach zajęć proponuje się realizację następującej tematyki: najlepiej i najgorzej opłacane zawody w Rosji; najbardziej i najmniej pożądane zawody rosyjskie; zawody przyszłości; rosyjskie zawody, które wyginęły; dokumentacja przy zatrudnieniu; aktualna sytuacja na rynku pracy i inne.

Metody kształcenia

Praca z książką (z podręcznikiem, praca z oryginalnym tekstem publicystycznym z prasy rosyjskiej – indywidualna i w zespole), pogadanka, metoda sytuacyjna, metody ćwiczebne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych wyników z oceny bieżącej i prac kontrolnych.

Literatura podstawowa

Autentyczne materiały ze stron internetowych i portali zajmujących się zatrudnieniem i opracowywaniem dokumentów potrzebnych przy szukaniu pracy i podczas zatrudnienia.

Autentyczne artykuły branżowe, dotyczące zawodów i poszukiwania pracy.

Остановка.ру

Literatura uzupełniająca

  1. Jochym-Kuszlikowa L., Kossakowska E., Słownik rosyjsko-polski. Biznes i gospodarka, Warszawa 2008.
  2. Культура устной и письменной речи делового человека, ред. И. М. Рожкова, Москва 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Łazar (ostatnia modyfikacja: 28-04-2022 01:02)