SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru - Kraje Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru - Kraje Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP)
Kod przedmiotu 08.9--FRD-KWNP-S22
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
 • dr Jolanta Fainstein
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma na celu uzupełnienie wiedzy studentów na temat wybranych zagadnień dotyczących geografii, historii najnowszej, kultury i języków Wspólnoty Niepodległych Państw.

Wymagania wstępne

Język rosyjski na poziomie B2

Zakres tematyczny

 1. Rola i znaczenie języka rosyjskiego na świecie
 2. Walory turystyczne wybranych krajów WPN
 3. Rola języka rosyjskiego jako języka międzynarodowego
 4. Motywacje do używania języka rosyjskiego ze względu na różnice pokoleniowe
 5. Strategie popularyzacji języka rosyjskiego

Metody kształcenia

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Uzyskanie pozytywnej oceny z bieżącej kontroli i wypowiedzi pisemnej.

Literatura podstawowa

 1. Георгий Хруслов, Функционирование русского языка в странах СНГ [w:] Russian Language Journal / Русский язык, t. 56. 2006.
 2. Александр Евгеньевич Пьянов, Статус русского языка в странах СНГ [w:] Вестник КемГУ, 2011.
 3. Самсонов Н.Г. , Русский язык в странах СНГ и Балтии [w:] Вестник ЯГУ
 4. Языковая политика стран СНГ: положение русского языка: http://www.foreignpolicy.ru/analyses/yazykovaya-politika-stran-sng-polozhenie-russkogo-yazyka/
 5. «Великий и могучий…» (вопросы использования русского языка в странах СНГ, 2011 г.): https://cis.minsk.by/page/18144

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Łazar (ostatnia modyfikacja: 28-04-2022 00:52)