SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru - Teksty publicystyczne w tłumaczeniach - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru - Teksty publicystyczne w tłumaczeniach
Kod przedmiotu 09.1--FRD-TPTL-S22
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr Jolanta Fainstein
  • dr Agnieszka Łazar
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z interpretacją i oceną faktów przyjętego przez autora tekstu publicystycznego punktu widzenia, celem którego jest wpływ na opinię publiczną.

Wymagania wstępne

Poziom języka B2

Zakres tematyczny

Ustne i pisemne tłumaczenia tekstów publicystycznych (artykuły, felietony, reportaże, kroniki filmowe, plakaty, talk-show etc.) oscylujących wokół aktualnych zagadnień społecznych, polityki, gospodarki, środowiska, literatury, kultury, nauki. .

Metody kształcenia

Dyskusja, praca z książką, burza mózgów, metoda sytuacyjna, projekt, metoda przypadków.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Uzyskanie pozytywnej oceny ogólnej z prac kontrolnych, wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Literatura podstawowa

1. Autentyczne materiały publicystyczne - internetowe oraz prasowe.

2. Alicja Pstyga, Terminologia w rosyjskich tekstach prasowych jako problem translatoryczny [w:] Rocznik Przekładoznawczy, Toruń 7/2012.

3. Anna Ginter, Teksty użytkowe w języku rosyjskim, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Łazar (ostatnia modyfikacja: 29-04-2022 21:07)