SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru - Tłumaczenie tekstów śpiewanych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru - Tłumaczenie tekstów śpiewanych
Kod przedmiotu 08.9--FRD-TLTS-S22
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
 • dr Agnieszka Łazar
 • dr Jolanta Fainstein
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z rodzajami tekstów śpiewanych, ich głównymi właściwościami technicznymi,
stylistycznymi oraz stosowanymi w przedmiotowym obszarze strategiami i technikami tłumaczeniowym.

Zapoznanie studentów z metodami wyszukiwania, analizowania i selekcjonowania informacji niezbędnych
do przygotowania przekładu tekstów śpiewanych.

Zapoznanie studentów z typowymi problemami, z jakimi stykają się tłumacze tekstów śpiewanych (humor, konieczność kondensacji treści, rymy) oraz metodami ich rozwiązywania.


Kształtowanie umiejętności tłumaczenia wybranych materiałów audiowizualnych w kontekście omawianych cech,
strategii i problemów

Wymagania wstępne

Poziom języka B2+

Zakres tematyczny

 1. Rodzaje i techniki tłumaczeń tekstów śpiewanych
 2. Uwzględnienie rytmu, akcentu, ilości sylab w tłumaczeniu
 3. Porównanie istniejących tłumaczeń tekstów śpiewanych (polsko-rosyjskich, rosyjsko-polskich)
 4. Warsztaty tłumaczeniowe tekstów śpiewanych:
 • Piosenki z seriali
 • Piosenki z filmów
 • Piosenki z filmów animowanych
 • Poezja śpiewana
 • Piosenki i pieśni
 • Wyliczanki i rymowanki

Metody kształcenia

Analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczeń bieżących i projektu.

Literatura podstawowa

Swietłana Biczak, О перевoде сoвременных религиoзных песен (пoльская, русская и украинская версии Mary did you know) [w:] Przegląd Rusycystyczny, Chorzów 2021.

Крашенинникова Екатерина Ивановна, Крашенинникова Наталья Александровна, Особенности современных англоязычных песен и их использование на уроках английского языка, Иваново 2019.

Григорий Сергеевич Мхитарьян, НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ ЭКВИРИТМИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ КАВЕР-ВЕРСИЙ ИНОСТРАННЫХ ПЕСЕН), Kazań 2021.

Марьям Камилевна Сайфуллина, СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРИ ПЕРЕВОДЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПЕСЕН НА РУССКИЙ ЯЗЫК, Moskwa 2020.

 

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jolanta Fainstein (ostatnia modyfikacja: 29-04-2022 16:16)