SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium magisterskie I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie I
Kod przedmiotu 09.0-WH-FAD-SEM1-S-14_genVEJFK
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. Joanna Zawodniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

 - Pogłębianie umiejętności badawczych studenta.

- Pogłębianie umiejętności syntetycznego wyrażania własnych myśli.

- Pogłębianie umiejętności krytycznej analizy tekstu naukowego i inferencyjnego łączenia w obrębie tworzonej pracy poglądów różnych autorów.

- Przygotowanie do łączenia pracy badawczej z wybranymi koncepcjami teoretycznymi.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

 - Formułowanie tematu pracy magisterskiej.

 - Eksploracja pola badań.

 - Zasady konstruowania pracy.

 - Określenie metod badawczych.

 - Zapoznanie się z istotnymi dla pracy teoriami językoznawczymi/literaturoznawczymi.    

Metody kształcenia

Dyskusja, metaplan, burza mózgów, metoda problemowa 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu jest uwarunkowane pozytywną weryfikacją postępów w pisaniu pracy dyplomowej zgodnie z indywidualnymi ustaleniami właściwymi dla jej tematu.

Literatura podstawowa

Ustalana przez prowadzącego

Literatura uzupełniająca

Ustalana przez prowadzącego

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Joanna Zawodniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 04-05-2022 23:13)