SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka pedagogiczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka pedagogiczna
Kod przedmiotu 05.1-WH-WHSDD-PP-Pra-S14_genNXR55
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach nauczycielska
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anita Famuła-Jurczak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 30 2 30 2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z warunkami pracy nauczyciela - wychowawcy

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii i pedagogiki 

Zakres tematyczny

Planowanie zajęć wychowawczych (formułowanie celów, dobór metod, form, środków)

Organizacja o prowadzenie zajęć w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze

Poznanie sposobów  dostosowywania sposobu komunikacji w toku lekcji (zajęć) do poziomu rozwoju uczniów,  

Organizację pracy uczniów w grupach zadaniowych

Dostosowywanie podejmowanych działań do możliwości i ograniczeń uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Podejmowanie indywidualnej pracy wychowawczej z uczniami 

Planowanie ścieżki rozwoju zawodowego

 

Metody kształcenia

- aktywność studenta podczas realizowanej praktyki

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Uzyskanie pozytywnej oceny wystawionej przez opiekuna praktyki w placówce oświatowej oraz dostarczenie do koordynatora praktyki niezbędnych dokumentów (porozumienie, umowa, ocena, dziennik praktyk)

Literatura podstawowa

Nauczyciel wychowawca pedagog : szkolne wyzwania / Joanna M. Łukasiuk, Katarzyna Jagielska, Roman Solecki. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2013

Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie / Robert J Mac Kenzie. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2019

Literatura uzupełniająca

Literatura dobierana indywidualnie do potrzeb. 

Uwagi

Praktyki odbywają się w szkołach ponadpodstawowych 


Zmodyfikowane przez dr Anita Famuła-Jurczak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 29-04-2022 10:28)