SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodologia badań literaturoznawczych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodologia badań literaturoznawczych
Kod przedmiotu 09.2-WH-FAD-BL-Ć-14_genCXEPM
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Mobley
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zdobycie wiedzy o teoriach literackich, metodach analizy i interpretacji tekstu literackiego.

Wymagania wstępne

Brak wymagań

Zakres tematyczny

Zastosowanie w analizie poezji i dramatu metod badań literaturoznawczych proponowanych przez wybrane szkoły lub kojarzonych z poszczególnymi epokami: modernizm, romantyzm, formalism, strukturalizm, feministyczna krytyka literacka, reader-response criticism, postkolonialna krytyka literacka, nowy historyzm, dekonstrukcja.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, praca z tekstem, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie znajomości lektury obowiązkowej i uzupełniającej oraz wystąpień ustnych (referaty) i przewidzianych prac kontrolnych.

Literatura podstawowa

1. Eagleton, T. 1996. Literary Theory: An Introduction. Oxford: Wiley-Blackwell.

2. McClatchy, J. D. 2003.The Vintage Book of Contemporary American Poetry. New York: Vintage.

Literatura uzupełniająca

1.Bertens, H. 2004. Literary Theory: the Basics. London and New York: Routledge.

2.Culler, J. 2000. Literary Theory: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

3. Hall, D. 2000. Literary and Cultural Theory. Boston: Houghton Mifflin.

4.Peck, J., Coyle, M. 1984. Literary Terms and Criticism. London and Basingstoke: Macmillan.

5. Wallis, M. and Shepherd S. 2010. Studying Plays. London: Bloomsbury Academic.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 05-05-2022 21:00)