SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria i praktyka przekładu audiowizualnego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria i praktyka przekładu audiowizualnego
Kod przedmiotu 09.4-WH-FAD-TPT-Ć-14_gen7XRAC
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach translatoryka
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i angielski
Sylabus opracował
  • dr Jolanta Osękowska-Sandecka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zdobycie wiedzy o teorii i praktyce oraz kształtowanie umiejętności z zakresu przekładu audiowizualnego między językami angielskim i polskim. Umiejętności praktyczne obejmą: dostosowanie tekstu tłumaczonego do potrzeb poszczególnych metod w przekładzie audiowizualnym (głownie z perspektywy redundancji i synchronizacji językowo-wizualnej): dokonywanie parafraz i syntezy językowej tekstu; tłumaczenie ze zwróceniem uwagi na typ tekstu, odbiorcę, rejestr; rozwiązywanie problemów kulturowych w przekładzie audiowizualnym, zapoznanie z metodami przekładu audiowizualnego i elementami technicznymi (posługiwanie się programami do tworzenia tłumaczeń dla poszczególnych metod).

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Specyfika przekładu audiowizualnego.

Metody przekładu audiowizualnego (dubbing, podpisy, wersja lektorska, audio-deskrypcja).

Zabiegi synchronizacyjne.

Redundancja (w stosunku do wiedzy odbiorcy, aspektów wizualnych, werbalna).

Problematyka transferu językowego i kulturowego.

Przekład humoru.

Intertekstualność a przekład audiowizualny.

Rejestr językowy i slang w przekładzie audiowizualnym. 

Przekład w reklamie.

Metody kształcenia

Praca z materiałem odsłuchowym i wizualnym. Ćwiczenia produkcyjne. Praca w indywidualna i w grupach. Dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach, zaliczenie testu, przygotowanie propozycji tłumaczenia fragmentu materiału audiowizualnego.

Literatura podstawowa

  1. Chaume F., Audiovisual translation: Dubbing, St. Jerome Publishing, Manchester (UK), Kinderhook (USA), 2014.
  2. Diaz-Cintas J., Remael A., Audiovisual translation: Subtitling, St. Jerome Publishing, Manchester (UK), 2014.
  3. Tomaszkiewicz T., Przekład audiowizualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006

Literatura uzupełniająca

  1. Fryer L., An introduction to audio description: A practical guide. Routledge, New York, 2017.
  2. Pérez-González L. (ed.) The Routledge handbook of audiovisual translation. Routledge, New York, 2019.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jolanta Osękowska-Sandecka (ostatnia modyfikacja: 19-04-2022 23:00)